I sin doktorsavhandling Pennförare i periferin. Österbottniska sockenskrivare 1721–1868 belyser Arja Rantanen sockenskrivarna som yrkeskår, dess verksamhet och betydelse från stora nordiska kriget till införandet av kommunalförvaltningen. Sockenskrivarnas uppgift på 1600-talet var att bevaka den lokala skatteuppbörden. Undersökningen beskriver hur sockenskrivarnas verksamhetsfält utbreddes under de följande seklerna på grund av den skriftliga kulturens utbredning. Avhandlingen knyter an forskningen om förvaltningskultur och politisk kultur.

I undersökningen studeras hur sockenbornas rätt att välja sin sockenskrivare förverkligades. Valresultatet kunde påverkas av församlingens kyrkoherde och landshövdingen, som fastställde valresultatet efter att valet förrättats på tinget eller sockenstämman. Sockenbornas meningsskiljaktigheter och den avgående sockenskrivaren hade även möjlighet att påverka utgången av valet. Den kompetens och de personliga egenskaper som förutsattes av sockenskrivarna samt anställningsvillkoren och intresset för de vakanta tjänsterna har även analyserats.

Bilden av sockenskrivarna som yrkesgrupp har skissats upp med hjälp av uppgifter om utbildning, arbetserfarenhet, ålder, social och geografisk bakgrund. Uppgifterna om sockenskrivarnas ekonomiska ställning, äktenskapsmönster och barnens karriär har använts att beskriva sockenskrivarnas sociala ställning. Kollektivbiografin av sockenskrivarna som yrkes- och socialgrupp bottnar i sockenskrivarmatrikeln där uppgifter om 142 sockenskrivare ingår.

Undersökningen omfattar även en analys av sockenskrivarnas arbetsuppgifter inom sockenförvaltningen och hur de kunde tillfredsställa de vardagliga skrivbehoven. Arbetsfältet har kunnat djuplodas med hjälp av enskilda sockenskrivares efterlämnade arkiv. Studiet av boupptecknarna under 1700- och 1800-talen förstärker bilden av sockenskrivarna som professionella skrivare, men belyser också hur skrivkunnigheten vann terräng bland vanligt folk. Fem fallstudier, som fokuserar på den skriftliga kommunikationen mellan styrande och styrda, klarlägger vilken roll och betydelse sockenskrivarna hade för allmogens politiska inflytande.

Arja Rantanen:
Pennförare i periferin. Österbottniska sockenskrivare 1721-1868
Humanistiska fakulteten, Åbo Akademi
Disputation: 17 oktober 2014
Opponent: professor Per Sörmin, Mittuniversitetet