Pandemins påverkan på museisektorn utreds

Arbetets museum i Norrköping. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag

Regeringen har gett Riksantikvarieämbetet i uppdrag att analysera och presentera förslag på hur myndigheten kan vara ett stöd i museers arbete att anpassa sig till de förändrade förutsättningar som coronapandemin medfört.

– Coronapandemin har allvarligt drabbat hela kultursektorn. Kulturupplevelser bygger ofta på att människor träffas och tar del av eller utövar kulturella verksamheter tillsammans. Genom de restriktioner som har varit nödvändiga under pandemin har kulturens förutsättningar därför kraftigt begränsats. Riksantikvarieämbetet får nu i uppdrag att för museisektorn kartlägga åtgärder, sprida goda exempel och vara ett stöd. Det är en av flera åtgärder som vidtas för att skapa goda förutsättningar för återstart och utveckling och möjliggöra att Sverige har ett starkt, hållbart och oberoende kulturliv i alla delar av landet, säger kulturminister Amanda Lind (MP).

I uppdraget ingår att kartlägga åtgärder som har vidtagits och som planeras att vidtas av centrala, regionala och lokala museer för att möta de förändrade förutsättningarna som coronapandemin medfört. I uppdraget ingår också att sprida goda exempel på åtgärder som vidtagits vad gäller till exempel digitala lösningar och informera museisektorn om hur man kan vara ett stöd i anpassningsarbetet.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 15 juni 2021.

– Det är ett oerhört viktigt uppdrag. De långsiktiga effekterna på Museisverige kan vi i dag inte överblicka, men vi vet att de kommande åren kommer att vara fortsatt kritiska, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer.

Regeringen har även gett en lång rad myndigheter och stiftelser i uppdrag till att redovisa coronapandemins påverkan på verksamheten, däribland Arbetets museum, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Nordiska museet, Skansen, Statens försvarshistoriska museer, Statens historiska museer, Statens maritima och transporthistoriska museer samt Tekniska museet.

(2020-12-30)