Åtskilliga postiljoner, brevbärare, postexpeditörer och postkassörer har burit Postens kläder och igenkänningstecken sedan 1600-talet. Kanske är vi mest förtrogna med högmodernitetens manliga statstjänsteman i mörk blå uniform med förgyllda knappar.

Med byråkratiska och disciplinära strategier har Postverket format och omformat klädedräkten i syfte att skapa lojala och dugliga medarbetare. Uniformen har gjort bäraren stolt över tjänsten i staten. Samtidigt har tjänstetecken och gradbeteckningar konstruerat hierarkier – med en särskilt markerad gräns mellan manligheter på överordnad och underordnad nivå. Men maktutövningen har inte varit möjlig utan motstånd och kritik. Det hör till uniformens karaktär att den konkurrerar med bärarens identitet.

Marianne Larssons avhandling i etnologi handlar också om dagens postkläder -funktionella och sportiga eller strikta och säljande. Hon synliggör skillnader och likheter mellan olika tider. Analysen av förhandlingarna mellan makt och människa är avhandlingens kärna.

Marianne Larsson:
Uniformella förhandlingar. Hierarkier och genusrelationer i Postens kläder 1636-2008
Institutionen för etnologi, Stockholms universitet
Disputation: 14 november 2008
Opponent: docent Lisa Öberg, Institutionen för kultur och kommunikation, Södertörns högskola