Pris på en miljon kronor till medeltidshistoriker

Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning går till professor Sverre Bagge, Bergen. Han får priset på en miljon kronor för framstående forskning i Europas medeltida historia och historiografi med betoning på Skandinavien och särskilt Norge.

”Bagges forskning om det medeltida Norge har sin främsta merit i att ha placerat Norge i en bredare europeisk kontext av historisk och kulturell utveckling. Därmed har också landets egna bidrag till denna utveckling hamnat i skarpare belysning. Det är just skärningspunkten mellan inhemska och utländska traditioner som i Bagge fått en viktig tolk med avgörande betydelse för framtida forskning om de medeltida norska och skandinaviska samhällena”, skriver Kungl. Vitterhetsakademien.

Ett grundintresse hos Bagge gäller hur de litterära verken och krönikorna reflekterar samhälle och politik. Han har varit engagerad i att utveckla analysmetoder för undersökningar med detta mål. Därmed har han visat på hur tolkningsramen för den medeltida skriftlitteraturen kan vidgas till gagn för en forskning med moderna historiska perspektiv. På senare år, och i logisk följd med de förstärkta utblickarna från Norge mot det europeiska kultursammanhanget, har Bagge kommit att ägna sig även åt tysk medeltida litteratur. Temata som belyses ryms inom en bred sfär som bland annat innefattar maktkamp och statsbildning, politiskt och ideologiskt tänkande, kristnandeprocessen, skriftkultur, historieskrivning men även ekonomiska, rättsliga, administrativa, med flera förhållanden av betydelse för det dagliga livet i de medeltida samhällena.

Gad Rausings pris är Kungl. Vitterhetsakademiens största pris. Det instiftades av hedersledamoten Gad Rausings tre barn till faderns minne. Det skall gå till en framstående nordisk forskare inom ett antal angivna ämnesområden.

(2015-03-15)