Propaganda påverkar i kristider

Historien är full av exempel på hur propaganda utnyttjats i olika syften för att destabilisera samhället eller befästa en grupps maktposition. I den nya rapporten ”Propaganda – en antologi om påverkan” lyfter Forum för levande historia fram propagandans betydelse i Nazityskland, Sovjetunionen och Islamiska Staten (IS). Även Sveriges hanterande av utländsk propaganda under mellankrigstiden tas upp.

Vad kan vi lära av historien som vi kan ha nytta av i dag? Vad betydde till exempel propaganda för utvecklingen av antidemokratiska krafter under 1930-talet och andra världskriget? I Forum för levande historias nya rapport ”Propaganda – en antologi om påverkan” diskuteras både historiska och samtida exempel på olika regimers ambitioner att övertyga människor att bibehålla eller förändra inställning.

– För att öka motståndskraften mot desinformation och falska nyheter måste vi både förstå vad propaganda är och blicka bakåt för att dra lärdomar av hur propaganda använts av antidemokratiska krafter. Kanske är det än viktigare i de osäkra tider vi lever nu med covid-19, säger Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia.

Antologin består av följande fyra textbidrag:

”Nationalsocialistiska drömmar” av idéhistorikern Stéphane Bruchfeld vid Uppsala universitet.
”Norden och nordiska minoriteter i den sovjetiska pressen” av historikern Andrej Kotljarchuk, docent vid Södertörns högskola.
”Islamiska statens propaganda” av sociolog Evin Ismail vid Uppsala universitet.
”Propaganda som hot i mellankrigstidens Sverige” av Oscar Österberg, historiker vid Forum för levande historia.
Syftet med rapporten är främst att öka kunskaperna om hur propaganda har använts i olika tider för att påverka och vilseleda människor. Ambitionen är också att bidra med en bredare historisk referensram för framtida samtal och diskussioner om propaganda.

– I texterna ges exempel på när oseriös propaganda från odemokratiska regimer påverkat stora politiska skeenden. Förstår vi bättre hur propagandans mekanismer fungerar, blir det lättare att se igenom manipulerande budskap runt omkring oss. Vår rapport är därför viktigare än någonsin, menar Ingrid Lomfors.

Rapporten finns tillgänglig i sin helhet att ladda ned på Forum för levande historias hemsida.

(2020-05-24)