Prostitutionen 1900 början till vår tids könshandel

Mellan 1856 och 1918 var könshandeln i Stockholm reglementerad för att förhindra spridning av könssjukdomar. Detta innebar att kvinnor som försörjde sig på könshandel inte fick röra sig fritt i staden och var tvungna att genomgå gynekologiska undersökningar två gånger i veckan. I sin avhandling visar Rebecka Lennartsson att dessa processer bidrog till att befästa den moderna könshandeln.

Mot seklets slut hade prostitutionen i Stockholm vuxit till ett stort socialt problem, och betraktades som stadens farsot – ”malaria urbana”. Varför var det så viktigt att urskilja, definiera och utvinna kunskap om den grupp av kvinnor man kallade prostituerade vid just denna historiska tidpunkt?

I sin avhandling analyserar Rebecka Lennartsson dessa frågor med hjälp av ett brett material: från medicinska undersökningar, statliga utredningar och innehållsrika arkiv från den så kallade Besiktningsbyrån som samlade in fakta om dåtidens prostituerade, till dagstidningar, skönlitteratur och pornografi. Rebecka Lennartsson använder dessutom den byråskrivna kvinnan Anna Johannesdotters tryckta dagbok som ett huvudmaterial, och hennes livs historia löper som en röd tråd genom hennes avhandling. Tillsammans med de brev från reglementerade kvinnor som bevarats i Besiktningsbyråns arkiv, och de intervjuer en kurhusläkare företog med besiktningsskyldiga kvinnor, utgör dagboken ett unikt dokument ur det lilla livets historia. De ger en inblick i kvinnornas livsvillkor och möjligheter att hantera en tillskriven stigmatiserande social identitet.

Avhandlingen beskriver inte bara myndigheternas klassificerande och kontrollerande maktutövning, utan också de besiktningsskyldiga kvinnornas erfarenheter och strategier för att överleva. Dessa kvinnor utmanade ständigt stadens klass- och könsrelaterade gränser. De gjorde det genomplanerade stadslandskapet osäkert och oförutsägbart genom att både spela på och utmana den genusrelaterade organisationen av rörelse och betraktande, och de skapade rädslor och ångest hos det borgerliga samhället.

Rebecka Lennartsson:
Malaria urbana. Om Anna Johannesdotter och prostitutionen i Stockholm kring 1900
Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet
Disputationen: 15 februari 2002
Opponent: fil.dr Karin Salomonsson, Etnologiska institutionen, Lunds universitet