Så vill Sjöhistoriska museerna rädda Vasa

För två år sedan upptäcktes att Vasa drabbats av svavelutfällningar som hotar att förstöra skeppet. Nu presenterar Statens sjöhistoriska museer (SSHM) en plan för Vasas långsiktiga bevarande. Planen som sträcker sig över sex år inbegriper flera nödvändiga åtgärder för att säkra Vasa inför framtiden. I en skrivelse till Kulturdepartementet anhåller SSHM om extra resurser på 4,7 miljoner kronor för att hela åtgärdspaketet ska kunna sättas igång 2003.

Enligt de senaste beräkningarna bildas 100 kg svavelsyra i Vasas skrov varje år. Det oxiderande svavlet kan på sikt bryta ner träet och problemet måste bekämpas på flera fronter. Organisationen för Vasas bevarande, som de senaste åren varit dimensionerad för löpande underhåll av ett färdigkonserverat skepp, räcker inte längre till.

Bevarandeplanen som nu presenteras består av:

  • Installation av en ny klimatanläggning i museet som gör att temperatur och luftfuktighet kan hållas inom de gränser som skeppet tål.
  • Utrymning av föremål från skeppet till nytt magasin så att Vasa inte belastas av onödiga tyngder.
  • Forskningsprojekt om de kemiska processerna för att kunna nå bättre metoder för att neutralisera svavlet.
  • Neutraliseringsåtgärder.
  • Utbyte av skeppets befintliga järnbultar vilka med all sannolikhet påskyndar nedbrytningsförloppet.
  • Utbyte av skeppets gamla stödvagga som visat sig inte kunna bära upp skeppet tillräckligt. Den nya vaggan skall också göra det möjligt att ta loss delar från skeppet för konserveringsinsatser.

Forskningsprojektet om svavelutfällningarna har nyligen fått sin finansiering garanterad bland annat av Riksbankens Jubileumsfond. Kostnaden för forskningsinsatserna uppskattas till 8 miljoner kronor fördelat på fyra år.

– Om vi får de begärda resurserna så har vi mycket gott hopp om att klara att bevara Vasa för framtiden, säger SSHM:s överintendent Keith Wijkander i en kommentar. Vi har lagt ned mycket arbete på att finna lösningar på problemet och får vi nu bara möjlighet att genomföra programmet så kan skeppet räddas.

(2002-11-13)