Regeringen bildar ett råd för skydd av kulturarv

Kultur­minister Parisa Liljestrand (M) och ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin (M), på Vasamuseet. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Kultur­minister Parisa Liljestrand och ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringen har beslutat att ge i uppdrag till ett antal myndigheter att bilda ett råd för skydd av kulturarv. Rådets syfte ska vara att bidra till en effektiv beredskapsplanering för skydd av samlingar av kulturarv och kulturhistoriskt värdefulla fastigheter och miljöer i Sverige.

Regeringen ska ge Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Kungliga biblioteket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, länsstyrelserna och Statens fastighetsverk i uppdrag att bilda ett råd för skydd av kulturarv. Även de centrala museimyndigheterna och stiftelsemuseerna, de regionala museerna och Svenska kyrkan ska erbjudas plats i rådet.

Rådet ska vara ett forum för samverkan, kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt för sammanvägning och prioritering av identifierade behov av beredskapsåtgärder för skyddet av kulturarv i Sverige.

– Regeringen rustar nu Sverige för tidigare otänkbara scenarier och stärker beredskapen på flera områden. Beredskapsplaneringen för skydd av kulturarv vid höjd beredskap och krig i Sverige har tyvärr varit vilande under en längre tid. Medvetenheten om behoven är stora, men kulturverksamheterna har kommit olika långt, säger kulturminister Parisa Liljestrand (M).

– Sveriges kulturarv är en angelägen del av vårt institutionella minne och vår identitet. Erfarenheter från kriget i Ukraina visar att Ryssland på ett systematiskt sätt avsiktligen förstör kulturarv i syfte att eliminera Ukrainas identitet och historia för att därigenom också underminera försvarsviljan. Vi behöver därför bygga motståndskraft här och nu för att skydda vårt kulturarv, säger Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar.

Det är mot bakgrund av situationen i Ukraina som frågan om Sveriges beredskap på kulturområdet har aktualiserats. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap konstaterar i sin rapport ”Civilt försvar mot 2030 – ett totalförsvar i balans från 2022” att kultursektorns deltagande i planeringen för det civila försvaret är underutvecklat. Ett av förslagen på åtgärder i rapporten är att inrätta ett nationellt kulturskyddsråd. Riksantikvarieämbetet har på uppdrag av regeringen den 10 augusti 2023 redovisat de organisatoriska och juridiska förutsättningarna för att inrätta ett nationellt kulturskyddsråd.

Arbetet i rådet ska pågå till och med den 28 februari 2027.

(2024-02-29)

Se även Riksantikvarieämbetet vill leda nationellt kulturskyddsråd (2023-08-17)