Riksantikvarieämbetet har fått överta professor John Coles, världsledande inom bronsåldersforskningen, stora hällristningsarkiv som upprättats mellan 1974 och 2008.

– Genom att materialet nu görs tillgängligt hos Riksantikvarie-ämbetet, kan studenter, forskare och andra intresserade ta del av det, berättar Annika Richert vid Riksantikvarieämbetets enhet för Arkiv och Bild.

Materialet består av en omfattande dokumentation om hällristningar i södra Skandinavien och John Coles har både gjort avkalkeringar och mycket fina ifyllda teckningar av många av hällarna. Till samlingen hör ett fint bildmaterial.

En detalj av en av John Coles många ifyllda teckningar

En detalj av en av John Coles många ifyllda teckningar
från bland annat Tanum.

– För oss på Riksantikvarieämbetet är det mycket intressant efter-som vi inte har så mycket hällristningsmaterial i arkivet. Vi känner oss ärade att han ville överlämna det till oss, säger Annika Richert.

Dokumentationen innehåller bland annat cirka 5000 färgfotografier, 85 pärmar med anteckningar, teckningar, kartor och fotografier, cirka 5000 avkalkeringar, fem stora mappar med kartor och ritningar, 16 pärmar med negativ och två lådor med cirka 400 diabilder.

Så här beskriver John Coles själv sin donation: "Detta arkiv är resultatet av mitt arbete med hällristningar i södra Skandinavien från 1974 till 2008, som finansierats och stötts av the British Academy och Kungliga Vitterhetsakademien. Arbetet har resulterat i en sammanställning av en stor mängd data som nu samlats i ett arkiv, som innehåller dokumentation över många hundra platser som undersökts, dokumenterats och analyserats under fältstudier." (fritt översatt från engelska)

John Coles är född i Kanada och kom som 22-åring till England. Han är idag pensionerad professor i arkeologi vid universitetet i Cambridge och är medlem i flera av de brittiska vetenskaps-akademierna, bland annat British Academy. John Coles är världs-ledande inom bronsåldersforskningen och har skrivit och medverkat i ett stort antal publikationer.

(2008-06-05)