Riksantikvarieämbetets kritiserar utlokalisering

I det yttrande som Riksantikvarieämbetet nu lämnat till lokaliseringsutredningen motsätter sig myndigheten en flytt. Riksantikvarieämbetet har en roll som central aktör med uppgift att lyfta in kulturarvsfrågorna i andra sektorer. Den rollen skulle riskeras vid en utlokalisering, menar myndigheten som också pekar på brister i utredningen.

– En flytt skulle innebära en nedprioritering av kulturarvsfrågorna och myndigheten kan med sådana förutsättningar inte fullgöra sitt uppdrag, säger riksantikvarie Inger Liliequist.

Riksantikvarien menar vidare att frågan om satsningar för en bättre måluppfyllelse och en utvecklad kulturpolitik inte har prövats i samband med lokaliseringsutredningen.

– För att påverka i ett utvecklingsskede måste vi skapa relationer med andra centrala aktörer. Som kulturarvsföreträdare på riksnivå är Riksantikvarieämbetet ensamt om att föra fram ett historiskt och humanistiskt perspektiv i samhällsutvecklingen, säger Liliequist.

Riksantikvarieämbetet har en unik kompetens bestående av specialiserade antikvarier, arkeologer, konservatorer och arkitekter. Denna specialistkompetens är svår att rekrytera även i Stockholm. En utlokalisering innebär en stor kompetensförlust och en nyrekrytering som Gotlandsregionen inte kan tillgodose.

Riksantikvarieämbetet för även fram argumentet att myndighetens verksamhetsgrenar är nära sammanlänkade och beroende av varandra. Bibliotek och arkiv är nödvändiga kunskapskällor i allt arbete som bedrivs vid myndigheten. Dessa har nyligen fått nya och anpassade lokaler som tillsammans med andra arkiv och bibliotek i Stockholm utgör basen för forskning på alla nivåer. Att anpassa nya lokaler på en annan plats skulle bli både kostsamt och tidsödande. Dessutom skulle det avsevärt försämra tillgängligheten för besökare, för närvarande ungefär 13 500 per år.

”Det är uppenbart att det inte på långa vägar finns ett beslutsunderlag som är tillräckligt för att avgöra en så viktig fråga som en myndighets omlokalisering, vare sig när det gäller konsekvenser för myndigheten eller för Gotlandsregionen”, skriver Liliequist i sitt yttrande till regeringen.

(2005-02-07)