Riksantikvarien vill skydda socknarna i lag

Riksantikvarieämbetet kritiserar finansdepartementets förslag att ta bort församlingsbegreppet i folkbokföringen, och hävdar att församlingarna är inte en bara en angelägenhet för kyrkan.

Indelningen i socknar har haft en praktisk funktion sedan medeltiden och flertalet arkiv och hela det svenska geografiska namnsystemet bygger på sockenindelningen. Att ta bort begreppet innebär att viktiga band till historien klipps av, skriver Riksantikvarieämbetet om förslaget att ta bort församlingstillhörigheten ur folkbokföringen.

– Förslaget grundas på att staten nu är skild från kyrkan. Men församlingsbegreppet är inte en ren intern kyrkoangelägenhet. Det är en viktig del av vårt kulturarv. Att ta bort sockenbegreppet får stora konsekvenser för samhället i övrigt. Detta har man inte tänkt på i utredningen, säger riksantikvarie Erik Wegræus.

Staten tog över folkbokföringen från kyrkan 1991. När nu kyrkan skiljts från staten, föreslår finansdepartementet att församlingsbegreppet ska tas bort i folkbokföringen. Förslaget hotar att kraftigt försvåra den vetenskapliga historiska forskningen, eftersom flertalet historiska arkiv och register är uppbyggda efter församlingsindelningen. I utredningen nämns att församlingsbegreppet i så fall måste ersättas i de drabbade administrativa systemen, men vem som skulle ansvara för ett sådant system eller vad det skulle kosta, framgår inte av finansdepartementets utredning.

Riksantikvarieämbetet menar i sitt yttrande att församlingsbegreppet inte är en angelägenhet endast för kyrkan. Socknarna började redan på medeltiden att användas för världsliga ändamål, till exempel för skatteuppbörd, och har en anmärkningsvärd lång historisk kontinuitet. Dessutom är hela det svenska geografiska namnsystemet uppbyggt sockenvis, det vill säga att det inom en och samma socken endast finns en by, gård eller plats med ett visst namn. Riksantikvarieämbetet anser därför att sockennamnen ska inbegripas i kulturminneslagen, där våra ortnamn idag skyddas.

Sockentillhörigheten är också en del av vårt immateriella kulturarv. Med socken som utgångspunkt har byggnadstraditioner, dräktbruk, dialekter, musik och seder uppstått och utvecklats. Att ta bort sockenbegreppet är därför ett direkt hot mot kulturarvet, skriver Riksantikvarieämbetet i sitt yttrande.

(2000-09-15)