Statens historiska museer ska inrätta förintelsemuseet

Omslagsbilden från den statliga utredningen "Sveriges museum om förintelsen", SOU 2020:21

Omslagsbilden från den statliga utredningen ”Sveriges museum om förintelsen”, SOU 2020:21

Regeringen har beslutat att ge Statens historiska museer i uppdrag att förbereda och genomföra inrättandet av Sveriges museum om Förintelsen. Museet ska bevara och föra vidare minnet av Förintelsen.

– Nu tar vi ett viktigt steg mot uppbyggnaden av en fullskalig museiverksamhet där Sveriges museum om Förintelsen blir ett museum för hela landet och där minnet av Förintelsen bevaras och förs vidare genom insamlade föremål och berättelser. Statens historiska museer är en välfungerande myndighet och i samverkan med många andra kommer de inhämta den kunskap som behövs för detta viktiga uppdrag, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP).

Uppdraget att inrätta museet omfattar perioden t.o.m. 1 september 2022 då uppdraget ska redovisas. Den mångåriga och långsiktiga uppbyggnaden av verksamheten omfattas alltså inte av uppdraget, utan kommer utgöra en del av Statens historiska museers löpande verksamhet som redovisas i årsredovisning och budgetunderlag.

– Sveriges museum om Förintelsen är en angelägenhet för oss alla. Vi ser fram emot att få samverka med organisationer, museer, institutioner och privatpersoner för att skapa museet och dess verksamhet, säger Magnus Hagberg, överintendent vid Statens historiska museer.

I mars 2021 gav regeringen Statens historiska museer i uppdrag att lämna förslag till hur förintelsemuseet skulle inrättas inom myndighetens befintliga verksamhet och vilken inriktning verksamheten borde ha. En utgångspunkt skulle vara att berättelser från överlevande med anknytning till Sverige ska stå i centrum för verksamheten.

(2021-10-12)

Se även Statens historiska museer ska starta museet om Förintelsen (2021-03-18)