Sällskap för hederligt folk

År 1777 skrev en Johan Westbom brev till den göteborgska frimurarlogens stormästare Patrik Alströmer och bad att få bli upptagen som frimurare, ”vilket kunde lända mig, som främmande och obekant härå orten till stor förmån att bli närmare känd av hederligt folk”.

Anders Simonsens avhandling Bland hederligt folk behandlar klubbar, sällskap och ordnar i Göteborg under det första halvseklet av deras tillvaro. Frimurarlogen, Amarantherorden, Göta Coldinu orden, Bachelors’ club och Harmoniska Sällskapet är några av de sällskap som belyses.

I dessa sällskap samlades män och kvinnor från olika samhällsgrupper för att lära känna nya människor och ta del av det anseende sällskapen rönte i det omgivande samhället. Här formades ett värdesystem, som skulle kunna kallas borgerligt. Genom tal, sånger och konstitutioner förmedlades budskapet till bröder och systrar, som också genom deltagandet i sammankomsterna lärde sig mötesordning, voteringar, kommittétillsättande, men också uppförande, konversation och allmän socialisering. Kanske fanns det också möjligheter till ett gott gifte.

Anders Simonsen:
Bland hederligt folk. Organiserat sällskapsliv och borgerlig formering i Göteborg 1755–1820
Historiska institutionen, Göteborgs universitet
Disputation: 13 oktober 2001
Opponent: docent Anna Götlind, Dalarnas forskningsråd