Socialdemokratisk Europapolitik 1955–1958

I mars 1955 lade kol- och stålunionens sex medlemsstater fram ett förslag om att vidareutveckla sitt samarbete genom att upprätta en tullunion. Ett år senare lanserade Storbritannien ett förslag om att istället etablera en frihandelszon omfattande i stort sett alla OEEC-medlemmar. I Sverige möttes dessa båda idéer åtminstone inledningsvis av ett minst sagt ljummet engagemang samtidigt som det poängterades att de p.g.a. landets omfattande utrikeshandel inte kunde negligeras.

Sverige styrdes vid den här tiden av socialdemokrater vilkas ideologi omfattar tankar om internationalismens betydelse. I andra länder t.ex. Storbritannien, Tyskland och Frankrike menade socialdemokrater att det fanns all anledning att göra en koppling mellan det samarbete som fanns mellan Västeuropas socialdemokratiska partier och det som planerades mellan dess stater, eller att åtminstone diskutera Europaintegrationen med broderpartierna.

I avhandlingen undersöks om också SAP använde sig av denna strategi, om de mer specifikt använde kontakterna med de brittiska, franska och västtyska broderpartierna för att bemöta förslagen om ett västeuropeiskt ekonomiskt samarbetet 1955–1958.

Maria Gussarsson:
Socialdemokratisk Europapolitik. Den svenska socialdemokratins hållning till de brittiska, västtyska och franska broderpartierna och upprättandet av ett västeuropeiskt ekonomiskt samarbete
Historiska institutionen, Stockholms universitet
Disputation: 26 oktober 2001