Samiska forskningsdagar i Umeå

I samband med den samiska veckan arrangerar Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet under tre eftermiddagar föreläsningar där forskningsrön presenteras under populärvetenskapliga former.

Den första dagen – måndagen den 5 mars – står samernas hälsostatus i fokus. Bland annat informerar docent Peter Sköld vid den Demografiska databasen om de långt framskridna planerna på att inrätta en samisk befolkningsdatabas som i framtiden kommer att utgöra en bas för främst socialhistoriska studier om samerna och deras samhälle.

På tisdagen är det dags för yngre forskare och studenter från företrädesvis institutionen för arkeologi och samiska studier att redogöra för sin forskning och sina projektplaner, som främst handlar om etnicitet och identitetsproblematik.

Under onsdagen presenterar mera kända och etablerade forskare sina pågående eller just avslutade forskningsinsatser inom det samiska forskningsfältet. Nils-Johan Päiviö redovisar sitt arbete om lappskattelandens juridiska status från 1600-talets mitt och fram till den första renbeteslagen 1886. Arkeologen Thomas Wallerström från Lund presenterar nya rön om den samiska renskötselns historia.

En välkänd forskarprofil, som har sina rötter i den umensiska miljön, Lennart Lundmark, redovisar en mycket intressant och aktuell studie, Samerna och rasbiologin, från ett bokmanuskript som inom en snar framtid föreligger i bokform.

Statsvetaren, Ulf Mörkenstam, från Stockholm, som hösten 1999 presenterade en mycket uppmärksammad avhandling om de så kallade samiska privilegierna, föreläser över ämnet, ”Makten att definiera – offentlig svensk samepolitik under drygt ett sekel. Forskningsdagarna avslutas av Umeåhistorikern Patrik Lantto, som nyligen disputerade med en omfattande avhandling om samernas etnopolitiska mobilisering. Lantto ger en bred översikt över samernas politiska mobiliseringssträvanden under 1900-talets första hälft.

Centrum för samisk forskning (CeSam) är en nyetablerad enhet inom den humanistiska fakulteten vid Umeå universitet. Huvudsyftet med inrättandet av CeSam är att det skall kunna verka som ett nav inom samisk forskning på det nationella planet och som en sambands- och samordningscentral i en större nordisk multidisciplinär forskningskontext.

Forskningsdagarna pågår den 5-7 mars och föreläsningarna är öppna för allmänheten.

(2001-03-04)