Tomteboda station inte längre byggnadsminne

Riksantikvarieämbetet har beslutat att inte motsätta sig Banverkets ansökan till regeringen om att häva byggnadsminnesförklaringen av Tomteboda station. I området planerar Banverket en spårutbyggnad för Citybanan. Riksantikvarieämbetet bedömer att de hinder, olägenheter och kostnader som ett bevarande av byggnadsminnet skulle leda till, inte är rimliga i förhållande till byggnadsminnets betydelse.

Regeringen bestämde 1986 att Tomteboda stationshus skulle skyddas som byggnadsminnesmärke. Stationshuset ritades av chefsarkitekten på Statens Järnvägar, A W Edelsvärd och byggdes 1862. Bangårdarna vid Tomteboda har sedan dess byggts ut och breddats och stationshuset är idag helt kringgärdat av bangårds-spår och växelgator. Husets exteriör, liksom planlösning och inredningar är förändrade. Stationshuset ägs av Banverket och används idag som omklädnings- och rastlokal för bangårds-personalen.

Eftersom stationshuset ligger i området där den så kallade Citybanan planeras, kan det inte ligga kvar i ursprungligt läge. Banverket har därför ansökt om att regeringen skall häva byggnadsminnesförklaringen. Riksantikvarieämbetet tillstyrker Banverkets ansökan, under förutsättning att beslutet om Citytunneln vinner laga kraft. Om regeringen fattar beslut att häva byggnadsminnesskyddet, skall Banverket bekosta en antikvarisk dokumentation av byggnaden.

(2004-10-23)