Sex miljarder till kultur och media i statsbudgeten

Den budgetproposition som presenterades för riksdagen i dag innehåller 6 miljarder kronor för kultur- och mediefrågor. Här är några av satsningarna inför kommande år:

Fri entré föreslås genomföras på flertalet statliga museer under 2004 och 2005. Den första etappen innebär att de tre museerna på Skeppsholmen i Stockholm – Moderna museet, Arkitekturmuseet och Östasiatiska museet – inför fri entré under 2004. 18 miljoner kronor föreslås fördelas till de tre museerna under 2004. Den andra etappen av reformen innebär att övriga berörda institutioner inför fri entré fr.o.m. 2005, då ytterligare 73 miljoner kronor kommer att anvisas till reformen.

Kulturmiljö får ytterligare 15 miljoner kronor. Förstärkningen möjliggör fortsatt skydd av redan befintliga kulturreservat samt insatser för samtidens kulturmiljövärden.

Regeringen anser att Sverige snarast bör ansluta sig till Unidroit-konventionen om återlämnande av stulna och olovligt exporterade kulturföremål. En särskild utredare med uppdrag att föreslå den lagstiftning som krävs kommer att tillsättas.

För bevarandet av Vasa, till Statens museer för världskultur, Statens musiksamlingar, Stiftelsen föremålsvård i Kiruna, Språk – och folkminnesinstitutet och Stiftelsen Strindbergsmuseet tillförs ytterligare 11,5 miljoner kronor.

Den kyrkoantikvariska ersättningen uppgår 2004 till 150 miljoner kronor. Ersättningen skall användas till kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med vård och underhåll av alla landets kyrkliga kulturminnen (kyrkobyggnader, kyrkliga inventarier, kyrkotomter och begravningsplatser).

I takt med de snabba samhällsförändringarna är internationell samverkan en förutsättning för att museerna i utställningsverksamheten förhåller sig till samlingarna enligt principerna om mänskliga rättigheter och demokrati. Kulturdepartementet kommer att inleda en dialog med de statliga museerna om innehållet i samlingarna.

I likhet med tidigare år tilldelas Drottningholms slottsteater, utöver sitt ordinarie verksamhetsbidrag, ett extra stöd på 1 miljon kronor för 2004.

En fördjupad analys av sambandet mellan kultur och hälsa kommer att genomföras.

(2003-09-22)