Sex örlogsskepp identifierade utanför Karlskrona

Linjeskeppet Wasas akterparti. Foto: Jim Hansson/Vrak

Linjeskeppet Wasas akterparti. Foto: Jim Hansson/Vrak

Marinarkeologer har nyligen utforskat och identifierat sex vrak från 1600- och 1700-talen på botten av Blekinge skärgård. Skeppen har sänkts i Djupasund utanför den viktiga örlogsstaden Karlskrona för att skydda staden och hindra från angrepp sjövägen.

Att det legat vrak på botten i Djupasund mellan öarna Tjurkö och Sturkö har länge varit känt. Men ingen har vetat hur många och vilka de varit. Nu har marinarkeologer från Vrak – Museum of Wrecks undersökt och kunnat identifiera vraken: De gigantiska linjeskeppen Enigheten (det tredje största under 1600-talet) och Wasa, fregatten Södermanland, skärgårdsfartyget Disa, brigantinen Pollux samt kronojakten Simpan. Det är fartyg med långa och intressanta historier som fått avsluta sina ”karriärer” med att tjäna som spärr för att skydda Karlskrona örlogsstad.

– Att äntligen kunna identifiera de här örlogsskeppen känns stort. Det finns få motsvarigheter till spärren i Djupasund, säger Jim Hansson, marinarkeolog på Vrak.

Området kartlades med ett så kallat multibeam-ekolod. Karteringen visade sex troliga vrak inom undersökningsområdet och några andra historiska lämningar.

– Med hjälp av karteringen kunde vi koncentrera det arkeologiska arbetet och dokumentera vraken mer systematiskt, berättar marinarkeologen Patrik Höglund på Vrak.

Därefter jämförde arkeologerna det som kom fram vid undersökningen med arkivuppgifter som berättar om sänkta skepp i Djupasund. Vraken är ett tidigare ofta förbisett källmaterial.

– Istället för att spekulera i vad som gömmer sig på botten, kan vi nu med hjälp av arkeologisk dokumentation få fram fakta kring vraken i Djupasund, fortsätter Höglund.

Den arkeologiska dokumentationen, arkivmaterialet, liksom träproverna som togs på vraken kunde tillsammans ringa in deras sannolika identiteter.

– Genom den gemensamma satsningen på projekt Världsarvets g(l)ömda vrak har nu i stort sett alla vrak blivit identifierade. De vittnar om en omtumlande tid i Blekinges historia, bland annat har de varit involverade i sjöslag med såväl ryssen som dansken på 1700- och 1800-talen, säger Karl-Oskar Erlandsson, antikvarie på länsstyrelsen i Blekinge.

Arkivstudier visar att skeppen har deltagit i expeditioner till de så kallade Barbaresk-staterna vid Nordafrikas kust och i handelsfärder ända till det fjärran Kina.

Skeppen och örlogsvarvet är också avgörande för förståelsen av varför staden Karlskrona anlades och finns till. Några av Sveriges mest berömda skeppsbyggmästare, såsom Charles Sheldon, Harald Sohlberg och Fredrik Henrik af Chapman, finns representerade i vrakspärren i Djupasund.

– Dessa skepp är pusselbitar till att Karlskrona ser ut som det gör idag. Vrakens historia behöver lyftas till ytan för att förstå världsarvets helhet, säger Jim Hansson.

Förutom de sex vraken påträffades olika anläggningar, dels en stenhög i form av en pyramid med en intilliggande träkonstruktion, dels pålrader och träkonstruktioner som använts i samband med sänkningarna av skeppen.

– Det är riktigt häftigt att kunna knyta vraken och lämningarna till historiska händelser, som exempelvis när engelska flottan hotade Karlskrona. Det ger en extra dimension till platsen, säger Hansson.

Resultaten från förundersökningen i Djupasund utgör även en del i forskningsprogrammet ”Den glömda flottan – Sveriges ’blåa’ kulturarv 1450–1850”. De nu identifierade vraken kommer att ingå i en planerad dykpark.

(2022-03-11)