Utredning om nationellt kulturskyddsråd

Kulturminister Parisa Liljestrand (M). Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

Kulturminister Parisa Liljestrand (M). Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

Regeringen vill stärka skyddet för kulturarv i händelse av kris eller krig. Riksantikvarieämbetet får i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett nytt nationellt kulturskyddsråd. Ett nationellt kulturskyddsråd kan ge förutsättningar för samordnade och kostnadseffektiva beredskapsinsatser och en kompetenshöjning inom hela kultursektorn kring skydd av kulturarv i händelse av kris eller krig.

– Detta är ett viktigt steg mot att höja beredskapsnivån inom kultursektorn och jag ser fram emot att redan i augusti i år ta del av Riksantikvarieämbetets tankar kring hur ett nationellt kulturskyddsråd bäst inrättas. Vårt gemensamma kulturarv representerar det förflutna som påverkat vad Sverige är idag och som vi har ett ansvar att skydda och bevara för kommande generationer även i händelse av kris eller krig, säger kulturminister Parisa Liljestrand (M).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap lämnade i november in rapporten ”Civilt försvar mot 2030 – ett totalförsvar i balans” och utifrån denna drar regeringen slutsatsen att det är angeläget att titta närmare på förslaget att inrätta ett nationellt kulturskyddsråd.

– Att skydda kulturarvet är viktigt för oss alla. Senast nu i Ukraina ser vi hur kulturarv förstörs både avsiktligt och oavsiktligt. Ibland sker angreppen som ett sätt för motståndaren att försöka utradera den nationella identiteten, som kulturarvet utgör. Jag är glad över att regeringen nu tar detta första steg mot att höja beredskapsnivån inom kultursektorn, säger Carl-Oskar Bohlin (M), som är minister för civilt försvar.

I uppdraget ingår att:
• ta närmare ställning till vilka uppgifter och mandat som ett nationellt kulturskyddsråd bör ha,
• ta ställning till vilka aktörer som bör vara representerade i rådet och föreslå hur och för hur lång tid som rådets ledamöter och ordförande ska utses,
• ta ställning till hur rådet bör vara organiserat och vilken myndighet som bör ha ansvar för rådets verksamhet,
• lämna de författningsförslag som behövs, samt
• kartlägga och beskriva vilka konsekvenser som ett inrättande av ett nationellt kulturskyddsråd kan få.

Riksantikvarieämbetet har i samtal med MSB och andra myndigheter sett behovet av samordning och tydliggörande av allas olika roller och ansvar är stort och utmaningarna av den art att ingen enskild institution ensam kan lösa dem.

– Vi välkomnar verkligen det här beslutet och ser fram emot att ta oss an uppdraget. Under det senaste året har Riksantikvarieämbetet tagit en pådrivande roll i arbetet kring detta, säger riksantikvarien Joakim Malmström.

(2023-03-30)

Se även Sverige behöver stärka beredskapen för kulturarvet (2022-11-04)