Statens maritima museer och Kustbevakningen har vid en gemensam besiktning upptäckt att 1600-talsvraket utanför Dalarö utsatts för skadegörelse, där vissa föremål försvunnit och andra flyttats eller förstörts.

Det ovanligt välbevarade Dalarövraket upptäcktes redan 2003 av en grupp dykare men var fram till förra året inte känt av allmänheten. Sedan dess råder dykförbud beslutat av länsstyrelsen. Statens maritima museer har utfört en noggrann dokumentation av vraket, vilket gör att man att man idag kan se omfattningen av det misstänkta brottet.

– Skadegörelsen är ett bakslag i arbetet med att öka kunskapen om och intresset för välbevarade vrak som kan studeras och upplevas intakta i sin undervattensmiljö. Men det inträffade är också en påminnelse om behovet av att bedriva systematiskt dokumentations- och övervakningsarbete av fornlämningar under vatten, säger Björn Varenius, chef för kulturmiljöavdelningen vid Statens maritima museer.

Statens maritima museer arbetar tillsammans med andra myndig-heter och organisationer för att synliggöra värdet av ett välbevarat kulturarv och för att utveckla nya och skonsammare former för bruk och tillgängliggörande av kulturarvet. Ett viktigt inslag i arbetet är att skapa en så kallad dykpark i det vrakrika Dalaröområdet tillsammans med Haninge kommun, Södertörns högskola och flera andra aktörer.

Riksantikvarieämbetet har under 2008 fått ett nationellt uppdrag att tillsammans med Brottsförebyggande rådet föreslå åtgärder mot kulturarvsbrott. I en rapport om Fornminnesbrott som BRÅ publicerade förra året konstaterade man att skadegörelse på fornlämningar på grund av okunskap är långt större än den skadegörelse som orsakats medvetet.

– Vi arbetar efter flera linjer för att motverka kulturarvsbrott. I det arbetet är det viktigt att information om kulturarvet är så spridd och tillgänglig som möjligt. En brett förankrad kunskap och för-ståelse är det bästa skyddet mot den här typen av brott, menar Rolf Källman, chef vid Riksantikvarieämbetets informationsavdelning som arbetar målinriktat för att såväl professionella användare som allmänhet ska ha tillgång till kulturarvsinformation via nätet.

Skadegörelsen på Dalarövraket, som begåtts någon gång mellan oktober förra året och april i år, kommer att polisanmälas av Kustbevakningen.

(2008-05-18)