DIK uppmanar regeringen: Möt nedtrappningen av Access med en offensiv tvärpolitisk nysatsning på tusen årliga traineetjänster inom arkiv, bibliotek och museer!

Access är en sysselsättningsåtgärd som sedan 2006 haft till syfte att bevara och tillgängliggöra vårt kulturarv. Pengarna har huvud-sakligen gått till ABM-sektorn, det vill säga till arkiv, bibliotek och museer. Access kommer att trappas ned under 2008 och avslutas under 2009. Nu föreslår DIK att regeringen nysatsar för att till-gängliggöra kulturarvet och underlätta humanisters övergång från högskola till arbetsliv.

Enligt Kulturrådet har Access inneburit en vitalisering av ABM-institutionernas verksamhet och bidragit till att öka tillgängligheten till kulturarvet. Dessutom har satsningen på ett påtagligt sätt minskat arbetslösheten bland DIK:s medlemmar. Därför vill DIK nu se en utveckling av Access till ABM trainee.

DIK föreslår en sexårig programsatsning på tvååriga traineetjänster inom ABM-sektorn. Det skulle innebära tusen tjänster årligen inom ABM trainee. Tjänster som kan utvecklas i samarbete mellan högskola och arbetsliv i såväl offentlig som privat sektor. Detta för att öka anställningsbarheten bland humanister som många gånger har lång startsträcka för att etablera sig på arbetsmarknaden.

Högskoleverkets undersökning visar att endast fyra av tio examinerade humanister är etablerade på arbetsmarknaden två år efter examen. Det är näst sämst i klassen, endast konstnärer har det svårare. ABM trainee skulle kunna bli en bro mellan studier och arbete. För att tydliggöra vikten av samarbete mellan högskola och arbetsmarknad anser DIK att programmet bör utformas och utvärderas utifrån Bolognaprocessens mål för anställningsbarhet.

ABM trainee ska vara en tvärpolitisk satsning som berör arbetsmarknads-, utbildnings-, och kulturdepartementen. Genom ABM trainee kommer samhället bättre att kunna ta tillvara den kunskapsuppbyggnad som sker inom de humanistiska fakulteterna. Det stimulerar kulturinstitutionerna och ökar människors tillgång till kulturarven. ABM trainee är ett förslag som har många vinnare!

Karin Åström Iko
förbundsordförande DIK