Skolagans historia

Att skapa goda lärandemiljöer genom att motverka våld och oordning är en viktig del av arbetet i dagens skola. Skollagen anger riktlinjerna för den uppgiften men det finns få formella föreskrifter som i detalj styr hur elever och lärare ska uppträda. Istället ges skolorna stort utrymme att utforma sina egna ordnings- och trivselregler.

Dagens situation står i skarp kontrast till den uppsjö lagar och regler som den tidigmoderna skolans lärare och rektorer skulle följa för att garantera att ordning och disciplin upprätthölls. I dåtidens skolordningar angavs hur elever skulle klä och uppföra sig, vilka samtalsämnen som var lämpliga och hur elever bäst skulle förmås till lydnad. Lärare gavs även pedagogisk vägledning för hur skolbarn skulle bestraffas och vilka redskap som fick användas när så skulle ske.

I Skolagans historia och pedagogik redogör Björn Norlin för styrningen av den tidigmoderna skolans vardag. Genom studier av lagtexter och pedagogiska skrifter visar han hur social och sedlig fostran, ordningsfrågor och våldsbruk utgjorde centrala delar av skolans uppdrag. Han belyser också hur skolagan knöt an till ett pedagogiskt och didaktiskt tänkande och hur detta förändrades under den aktuella perioden. Boken ger läsaren en grundlig historisk tillbakablick och perspektiv på den ordningsdebatt som omgärdar dagens skola.

Björn Norlin är docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och lektor i pedagogik vid Umeå universitet. Hans forskning berör skolan i såväl historiska som nutida sammanhang. Han har tidigare varit med och skrivit Den svenska skolgårdens historia. Skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum.

Björn Norlin:
Skolagans historia och pedagogik. Sedlighetsfostran, disciplinering och våldsbruk i den tidigmoderna skolan, 1560–1820
Nordic Academic Press
Utkom 2021