Officerarna i svenska skärgårdsflottan 1756–1824

Efter stora nordiska krigets slut hade Ryssland fått besittningar vid Östersjökusten och med hotet från öster behövde Sveriges sjöförsvar förstärkas. Det skedde med fästningsbyggen, nya fartygstyper och en flotta vars befälskår var specialiserad för strid i skärgård.

Många av officerarna i den nya flottan kom från högreståndsmiljöer och medelklassfamiljer, men en stor del också från hem med små ekonomiska möjligheter. Anställningen gav tillfälle att komma upp sig i samhället och åtskilliga som börjat som skeppsgossar nådde långt i befordran.

Här presenteras officerarna med familjeförhållanden, karriärer och kommenderingar och de åtaganden de hade utanför sin tjänst. Tack vare det detaljerade materialet belyses de möjligheter som fanns till social mobilitet i det svenska samhälle som från 1700-talets mitt var i stark ekonomisk expansion, inte minst inom handel och sjöfart.

Boken kan bidra med underlag för vidare marina studier och för forskning med personhistorisk inriktning. Inte minst kan den vara en användbar resurs för släktforskare.

Lars Otto Berg (1931–2021) fil.lic, doctor honoris causa vid Uppsala universitet, före detta landsarkivarie i Uppsala. Författare och redaktör för ett stort antal publikationer om militärhistoria samt flera delar av Uppsala stifts herdaminnen. Esbjörn Larsson är professor i utbildningshistoria vid Uppsala universitet. Han har framför allt publicerat sig på det utbildningshistoriska området, men också inom barn- och ungdomshistoria samt militärhistoria. Hans Norman, professor emeritus i historia vid Uppsala universitet, har bland annat utkommit med Johan Puke. Skeppsgossen som blev generalamiral och statsråd och Sjöfärder i Österled. En resa i historien samt antologin Skärgårdsflottan. Utbyggnad, militär användning och förankring i den svenska samhället 1700–1824.

Lars Otto Berg, Esbjörn Larsson & Hans Norman:
Officerarna i svenska skärgårdsflottan 1756–1824
Nordic Academic Press
Utkom 2023