Skrivarupprop om migrationsminnen

Nordiska museet startar i samarbete med Mångkulturellt centrum en insamling av skrivna minnesberättelser på temat migration. Museet vill med skrivaruppropet uppmana kvinnor och män som invandrat till Sverige att skriva om sitt liv och lämna sitt bidrag till vår historia – en historia som berör både Sverige och en globaliserad värld.

Migration har haft och har en stor inverkan på såväl de länder man flyttar till som de länder man lämnar. En utgångspunkt för projektet är att alla har något att berätta och att alla kan bidra med sina egna upplevelser och erfarenheter. En förhoppning är därför att många vill vara med och skriva sin del av vår tids historia.

Skrivandet kan gå till på olika sätt. Det vanliga är att enskilda skriver sitt eget bidrag och skickar in det till Nordiska museet. En annan möjlighet är att skrivandet sker i form av skrivarcirklar. Nordiska museet kommer därför att också söka kontakt med studie-förbund och föreningar som kan vara intresserade av att delta i skrivarprojektet.

Berättelserna kommer att förvaras i Nordiska museets arkiv och där vara tillgängliga för forskning, idag och i framtiden. För de forskare som vill ta del av material i Nordiska museets arkiv finns en särskild tillståndsblankett som förutsätter ett seriöst användande av bidragen.

Svar på frågelistor och skrivarupprop hör till de mest efterfrågade materialkategorierna i Nordiska museets arkiv. Det nya materialet kommer att bidra att ge till en bred och mångfacetterad bild av det Sverige vi lever i idag.

Sedan 1920-talet har Nordiska museet ett nära samarbete med människor runt om i Sverige som lämnar uppgifter till museets etnologiska och kulturhistoriska undersökningar. Med hjälp av frågelistor som skickas till meddelare i hela landet byggs ett omfattande kunskapsmaterial upp. Från början efterfrågades faktauppgifter om till exempel husbygge, textilier och jordbruk, men insamlingsverksamheten har alltmer kommit att handla om människors egna erfarenheter och tankevärldar. Under åren har det insamlade materialet fått en alltmer självbiografisk karaktär och kan behandla ämnen som människors fritid, heminredning och livsåskådning.

Sedan 1940-talet har Nordiska museet också initierat ett stort antal skrivarupprop som riktar sig till särskilda grupper. Bland de mest kända insamlingarna är de så kallade Arbetarminnena som dokumenterade industrialiseringen men som successivt gled över till olika yrkesminnen såsom tjänstemän och sjuksköterskor. Senare tiders skrivarupprop har exempelvis riktat sig till polioskadade, barnhemsbarn och överlevande från Förintelsen.

(2008-04-20)