Skydd för skans, hovstall och fästning

Regeringen har fastställt skyddsföreskrifter för tre statliga byggnadsminnen. Dessa är Grimskärs skans i Kalmarsund, som är en försvarsanläggning med anor från medeltiden, Kungliga hovstallet i Stockholm, som ännu i dag har funktionen som transportcentral för hovet och Nya Älvsborgs fästning, som byggdes vid Göta Älvs inlopp under 1600-talet i syfte att försvara Göteborg vid angrepp utifrån.

År 1564 uppfördes ett blockhus på Grimskär till skydd för det södra inloppet till Kalmarsund. I samband med en belägring 1611 anlades som fältbefästning en skans och 1623 utfördes en permanent anläggning med sten och vall. Skansen utgjorde ett viktigt skydd fram till 1760-talet men förlorade sedan sin betydelse. Den avfördes tillsammans med Kalmar stadsbefästning från rikets fasta försvar 1822.

Hovstallet instiftades 1535 av Gustav Vasa och låg ursprungligen på Helgeandsholmen. Dagens hovstall ritades av Fritz Eckert och stod färdigbyggt 1894 som en riddarromantisk borg i mörkrött tegel och var på sin tid en omdiskuterad nybyggnation. Fasaderna är av Börringetegel och stallet formar en kringbyggd gård med en monumental portbyggnad. Anläggningen omfattar totalt nio hus och rymmer i dag 48 bostadslägenheter, stall, ridhus, garage och verkstäder.

Nya Älvsborgs fästning ligger vid Göta älvs inlopp. Fästningen började byggas 1653 efter en befästningsplan av generalkvartersmästare Johan Wärnschiöld och var färdig 1677. Från slutet av 1700-talet till 1866 fungerade fästningen som fängelse. År 1868 upphörde Nya Älvsborgs fästning att räknas som försvarsanläggning. Under första världskriget var fästningen förråd och förläggning i samband med mobiliseringen.

Alla tre anläggningarna förvaltas av Statens fastighetsverk.

(2006-04-09)