Småländska ängslador ska bevaras

Ängsladorna i Småland riskerar att försvinna när de inte längre används av jordbruket. För att rädda denna del av svensk kulturhistoria har ängsladorna i Kronobergs län inventerats. Totalt påträffades 772 stycken.

Målet med inventeringen har varit att öka kunskapen om denna en gång så betydelsefulla byggnadstyp i odlingslandskapet. I dag bedrivs traditionell slåtter i mycket begränsad omfattning och ängsladorna används därför sällan. Risken är därför stor att dessa hus som utgör en del av kulturhistorien försvinner.

Inventeringen, som genomförts av Smålands museum på uppdrag av länsstyrelsen i Kronobergs län, utgick från 1950-talets ekonomiska karta. Av alla de objekt man fann på kartan återfanns omkring en fjärdedel på dagens fastighetskarta, dvs. 2 043 stycken. Vid fältinventeringen hittade man sedan hela 772 ängslador. Troligtvis finns ännu fler ängslador bevarade i skogsmark. Dessa har varit svåra att hitta.

Inventeringen har resulterat i en broschyr om ängslador, som skickas ut till samtliga jordbrukshushåll i länet under juni månad. I broschyren redovisas inventeringsresultatet och råd och tips för att bevara ängsladorna.

(2004-05-21)