Betydande konsekvenser av pandemin för museerna

Som väntat ledde coronapandemin till ett ordentligt minskat antal besök och minskade intäkter för museerna under 2020. Det visar Myndigheten för kulturanalys årliga officiella statistik om de svenska museernas besök, verksamhet, personal och ekonomi.

Redan tidigare i år kunde Kulturanalys se pandemins konsekvenser för de centrala museerna avseende besök. Den officiella museistatistiken som i dag publiceras i rapporten Museer 2020 bekräftar denna bild för såväl stora som små museer, samt belyser även ekonomiska konsekvenser av pandemin.

– Statistiken visar att pandemin inneburit betydande konsekvenser för museer i Sverige. Vi ser stora kortsiktiga effekter inom främst besök i vår årliga mätning som annars rör på sig mycket lite över tid. Årets noterade besökssiffra är den lägsta sedan mätningarna startade 2003, säger Sofia Arkhede, statistiker vid Myndigheten för kulturanalys.

Utöver besök gav pandemin avtryck på museernas ekonomi. Jämfört med 2019 minskade de samlade intäkterna med 6 procent och de samlade kostnaderna med 5 procent. Antalet sysselsatta räknat i årsarbetskrafter fortsätter att minska. Under 2020 minskade antalet årsarbetskrafter med 5 procent jämfört med 2019. Störst minskning av antalet årsarbetskrafter jämfört med 2019 sågs på de centrala statliga museerna.

Av rapporten framgår att det under 2020 gjordes omkring 8 miljoner museibesök i Sverige på centrala, inklusive övriga statliga, regionala och kommunala museer, vilket är en minskning med 60 procent jämfört med 2019. Antalet rapporterade publika aktiviteter på landets museer, såsom visningar, vandringar och konserter, halverades under 2020. Samtidigt minskade antalet tillfälliga utställningar kraftigt.

Likt tidigare år arbetar fler kvinnor än män på museerna. Fördelningen mellan kvinnor och män var densamma för personal i ledande ställning som i årsarbetskraften i stort.

Kulturanalys är statistikansvarig myndighet i Sverige för museer. Rapporten Museer 2020 är en sammanställning av uppgifter om de svenska museernas besök, verksamhet, personal och ekonomi. Denna statistik som är årligen återkommande baseras på en enkätundersökning. I 2020 års statistik redovisas svar från 336 museer med minst en årsarbetskraft. Vidare har 202 museer med mindre än en årsarbetskraft samt botaniska trädgårdar svarat på enkäten.

(2021-06-16)

Se även Antalet anställda på museer fortsätter att minska (2020-09-19)