Socialdemokratin och konsumtionsbeskattningen

I avhandlingen Allianser och illusioner framhåller Åse Lidbeck hur ett korporativt samarbete mellan socialdemokratiska regeringar och LO format viktiga delar av den svenska skattepolitiken fram till 1991. Därefter har den indirekta beskattningen använts som ett politiskt smörjmedel för att underhålla tillfälliga samarbeten och allianser något som möjliggjorts genom beslutet att införa olika momsskattesatser.

I avhandlingen hävdas att idén om ett inkomstpolitiskt samarbete inom rörelsen väcktes av Gunnar Sträng som såg det som en förutsättning för omsättningsskattereformen. Det gav LO fick ett starkt inflytande över den indirekta beskattningens institutionella struktur där facklig löneåterhållsamhet kompenserades med riktade sänkningar av den direkta skatten i takt med att omsen och sedermera momsen höjdes från fyra till femton procent på tio år. Den institutionella uppbyggnaden som innebar en särbehandling av LO:s medlemsgrupper förhindrade en differentiering av momsen (till exempel sänkt matmoms) liksom att den indirekta beskattningen användes i konjunkturpolitiken. Istället förstärktes ett redan markerat LO-inflytande över arbetsmarknadspolitiken.

Det sena 1950-talets institutionella ordning bröt slutgiltigt samman våren 1991. Med ett förändrat ekonomisk politiskt synsätt hade de inkomstpolitiska kopplingarna mellan regering och fackföreningsrörelse brutits. Med friare händer kunde regeringen använda konsumtionsbeskattningen i ett bredare politiskt alliansbyggande. Med sikte på regeringsförhandlingarna efter 1991 års val lanserades således förslaget om sänkt matmoms. 30 års aktivt socialdemokratiskt motstånd mot differentierad moms byttes då plötsligt mot ett förslag ägnat att locka Centern, MP och VPK och försvåra eventuella borgerliga regeringsförhandlingar.

Med utgångspunkt i institutionell teori belyser avhandlingen Allianser och illusioner – socialdemokratin och konsumtionsbeskattningen hur idéer och maktrelationer som gett upphov till en viss institutionell lösning fortsätter att prägla den ifrågavarande organisationen långt efter det att födelseögonblickets utgångspunkter mist sin relevans.

Åse Lidbeck:
Allianser och illusioner – socialdemokratin och konsumtionsbeskattningen
Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
Disputation: 18 maj 2018