Stöd till industrisamhällets kulturarv

Regeringen har i dag, mot bakgrund av den särskilda satsningen på industrisamhällets kulturarv, beslutat att ge bidrag till Språk- och folkminnesinstitutet, Statens sjöhistoriska museum, Eskilstuna konstmuseum och Bengtsfors Bilsätesveteraner.

Språk- och folkminnesinstitutet får ett bidrag på 500 000 kronor för projektet Namn i en äldre bruksmiljö. Projektets syfte är att genom en djupundersökning av namnförrådet i en bruksmiljö vidga kunskaperna om denna tidigare ganska förbisedda del av det industriella kulturarvet och dess betydelse för namnskicket i Sverige.

Statens sjöhistoriska museum får ett bidrag på 500 000 kronor till insatser för kulturhistoriska insatser krig den svenska varvsnäringen. Målet för insatserna inriktas på kontaktskapande verksamhet mellan de olika intressenterna för varvshistoria som finns runt om i landet.

Eskilstuna konstmuseum får ett bidrag på 40 000 kronor till ett konstprojekt i Munktellstaden i Eskilstuna. Syftet med projektet är att öppna ett forum för diskussioner och gestaltningar av frågeställningar omkring förändringen och omgestaltningen av staden Eskilstuna.

Bengtsfors Bilsätesveteraner får ett bidrag på 50 000 till utställning och dokumentationen av Volvo – Lear epoken i Bengtsfors. Syftet med projektet är att beskriva vilken påverkan företaget fick på samhällsutvecklingen under verksamhetsperioden.

(2002-08-22)