Stormen skadade fornlämningar för 70 miljoner

Stormen över södra Sverige i januari skadade både fornlämningar och byggnadsminnen. Enligt en analys från Riksantikvarieämbetet behöver länsstyrelserna i de drabbade länen 70 miljoner kronor för att kunna ta hand om skadorna. Bland annat behövs extra handläggare för tillståndsprövning så att skogen kan röjas utan att fornlämningar skadas ytterligare. Dessutom krävs ett omfattande arbete för att återställa fornlämningar – i flera fall handlar det om gravar där människoben nu ligger i öppen dager.

– Ett stort antal fornlämningar består av gravar som är kraftigt skadade. I rotvältorna ser man brända människoben och i vissa fall föremål. Det är en etisk fråga att nu ta hand om dem och återställa gravarna, säger riksantikvarie Inger Liliequist.

De län som framförallt drabbats är Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Skåne, Halland och Västra Götalands län. Av kulturarvet är det till största del fornlämningar som skadats, men i några län har även byggnadsminnen, kyrkor och kyrkogårdar skadats av nedfallna träd.

Flest skador har rapporterats från Kronobergs län, där upp till 15 procent av alla fornlämningar i skogsmark kan vara skadade, därefter följer Jönköpings och Hallands län med respektive 8 och 5 procent. Övriga län ligger på 3-4 procent. Totalt betyder det att drygt 2 400 fornlämningsplatser är mer eller mindre skadade.

På grund av stormen har länsstyrelserna ett stort behov extra handläggare för beslut och rådgivning för att minska riskerna för körskador i samband med avverkningarna. I en skrivelse till Utbildnings- och kulturdepartementet har Riksantikvarieämbetet nu ansökt om drygt 70 miljoner kronor för att täcka kostnaderna för dessa arbeten.

(2005-03-15)