Svensk industris framväxt 1864–1914

Sveriges utveckling till ett modernt land och den ofattbart snabba höjningen av levnadsstandard hade sin grund i en rad genomgripande reformer på skilda områden vid artonhundratalets mitt. Ett avgörande moment var införandet av allmän näringsfrihet 1864.

I boken skildras industrialiseringens genombrott och omvandlingen av finansmarknaden – affärsbankernas och aktiebolagens genombrott – och handelns och transportväsendet omvandling. Järnvägsnätets utbyggnad bidrog även till att nya naturresurser kunde utnyttjas och att industrialiseringen spreds över landet.

Boken är en bred beskrivning av industrins framväxt och företagens del i den svenska ekonomiska historien, och det ges långsiktiga perspektiv på utvecklingen som gjorde Sveriges framsteg möjliga.

Författarna är professorer i ekonomisk historia.

Lena Andersson-Skog och Lars Magnusson:
Svenskt näringsliv och industrins framväxt 1864–1914
Dialogos
Utkom 2018