Sveriges Museer: ”Satsningar i hela landet saknas för museerna”

Museitekniker på Västerbottens museum mäter ljusstyrkan i en monter. Foto: Petter Engman

Museitekniker på Västerbottens museum mäter ljusstyrkan i en monter. Foto: Petter Engman

Regeringen tillför medel till flera statliga museer, men en bredare satsning på museer saknas i budgetpropositionen som presenterades på onsdagen. Sveriges Museer ser hur vården av museernas föremål och historiska byggnader hotas runt om i landet på grund av bristande resurser, skriver intresseorganisationen i en kommentar.

− Vi vet att museer runt om i landet får ta stryk när prioriteringar ska göras i budgetarna. Det är en oroväckande utveckling, säger Maria Jansén ordförande för Sveriges Museer.

”En tredjedel av de regionala museerna behöver skära ner på personalen i närtid. Det visar en medlemsenkät gjord av Länsmuseernas samarbetsråd. Enkäten bekräftar en trend som redan Myndigheten för Kulturanalys rapporterat om i våras, att museer runt om i landet under flera år minskat antalet årsarbetskrafter. Förutom uppsägningar riskerar museernas samlingar av föremål och historiska byggnader att inte få den vård och det skydd som krävs. På sikt hotas museernas oberoende och viktiga samhällsuppdrag. Drygt 26 miljoner museibesök om året gör svenskarna till ett av världens mest museibesökande folk. I dagsläget genererar museerna värden både för de som bor på en plats och för besöksnäringen”, skriver Sveriges Museer i ett pressmeddelande.

− Sverige är ett av världens bästa museiländer, men huvudmännen kan inte luta sig tillbaka utan måste investera för framtiden så att museerna kan leva upp till den nya Museilagen, säger Maria Jansén.

Sveriges Museer listar tre viktiga utvecklingsområden för museisektorn att satsa på:

1. Kunskap och bildning
Museerna är institutioner för kunskap, för livslångt lärande och folkbildning. Samlingarna är rika och varierade men de behöver utvecklas och kompletteras för framtidens besökare. Stärkt forskning och kunskapsuppbyggnad på museerna behövs för den fortsatta relevansen. I den tidsanda som råder är museerna viktiga platser för perspektiv och reflektion på samtiden.

2. Ekonomi
För att säkra och utveckla museernas samlingar och kunskapsuppbyggnad behövs långsiktiga finansieringslösningar. Museerna är en del av besöksnäringen där de bidrar till att göra platser runt om i landet värda att besöka. Samtidigt finns inte ett utvecklat system för att återinvestera en del av det värde museerna skapar i verksamheten.

3. Framtidens museum
I staden och på landsbygden agerar museerna med hög trovärdighet. De är i sig bärare av demokratin och den fria åsiktsbildningen. Museerna är platser för inkludering. De besöks gärna i sällskap med andra och med nyfikenheten som drivkraft. Sveriges Museer utvecklar nu museerna som platser för goda samtal om vårt demokratiska samhälle. Se museerna som arenor för en mångfald av berättelser och samtal där värden som stärker lokal, nationell och global samhörighet skapas.

(2019-09-18)

Se även Kultursatsningarna i budgeten 2020 (2019-09-18)