Svar på Carl Larssons och Thomas Svenssons
Konstmuseum förstör det medeltida Kalmar

Nej, Kalmar kommun är inte ointresserad av den underjordiska medeltiden!

För att bygga i Stadsparken krävs tillstånd enligt kulturmiljölagen och tillståndsgivare är länsstyrelsen. När förslaget att bygga ett nytt konstmuseum intill Byttan väcktes vid årsskiftet 2003/2004 insåg vi svårigheterna och kostnaderna för att bygga på denna plats. En fullständig arkeologisk undersökning skulle innebära mycket höga kostnader.

I Kalmar handläggs dessa ärenden på kulturmiljöfunktionen under ledning av länsantikvarie Kjell-Håkan Arnell. Från mars till juli 2004 träffade vi länsantikvarien vid ett flertal tillfällen för att utreda hur byggnaden lämpligen skulle grundläggas och vilka krav som kommer att ställas på omfattningen av den arkeologiska utgrävningen.

Vid denna tidpunkt hade också en arkitekttävling genomförts i Lund för ett resecentrum nära intill Domkyrkan på kulturhistorisk mark. På många sätt påminde detta om vårt projekt. I Lund hade man efter samråd med länsstyrelsen förutsatt en grundläggningsmetod utan en fullständig arkeologisk utgrävning eftersom detta skulle bli alltför dyrt.

Efter samråd resulterade detta i följande formulering i den arkitekttävling som sedan genomfördes:

”Någon fullständig arkeologisk utgrävning är inte aktuell inför byggandet av konstmuseet. För projektets genomförande är det av största betydelse att byggnaden grundläggs på ett sätt som ger minimal påverkan på underliggande kulturlager och som för framtiden bevarar möjligheterna att göra en mer fullständig arkeologisk undersökning. Det innebär en grundläggningsmetod som bl.a. endast i mycket liten omfattning kräver schaktning till mer än cirka 0,5 meters djup. Kommunens bedömning är att varsam pålning genom kulturlagret är en möjlig grundläggningsmetod.”

Det vinnande förlaget innebär schaktning endast på en yta av cirka 100 kvadratmeter som utgör varuintag till Byttan och de teknikutrymmen i källarplan som krävs för byggnaden. Den höga byggnadskroppen, 17 x 17 meter, grundläggs på betongplatta med pålar genom kulturlagret. För detta krävs mycket begränsad schaktning eftersom golvnivån är betydligt högre i detta plan. Detta innebär att en fullständig arkeologisk undersökning av detta område är möjligt att utföra vid senare tidpunkt då detta kan finansieras.

Det nya museet tar i anspråk cirka 400 kvadratmeter av Stadsparken som är cirka 40 000 kvadratmeter stor. Drygt hälften av Stadsparkens yta ligger innanför den medeltida stadsmuren. Det finns således andra markområden som är minst lika intressanta att gräva som det område som nu berörs.

För att undvika pålning genom den gamla stadsmuren har vi bestämt det exakta läget på den gamla stadsmuren och den går lite snett genom platsen för den höga byggnadskroppen, ungefär halva byggnaden kommer att ligga utanför stadsmuren.

Trots allt har vi nu genomfört en begränsad arkeologisk utgrävning för en kostnad av cirka två miljoner som inte kommit tillstånd om vi valt att bygga museet på annan plats. Dessutom finns det möjlighet att gräva mera på denna plats vid senare tillfälle.

Sune Johansson
projektledare

(2006-09-17)