Unika historiska kartor blir digitala

Naturvårdsverket har tillsammans med Riksantikvarieämbetet låtit tillgängliggöra en serie historiska kartor som hittills endast funnits i pappersform på Riksarkivet. De gamla kartorna kan ge översiktlig förståelse av det historiska landskapet och användas till exempel av den som vill återskapa våtmarker eller betesmarker.

Det handlar om stomkartorna till Generalstabens topografiska karta. Dessa kompletterar den Häradsekonomiska kartan som sedan tidigare finns georefererad och nedladdningsbar. Stomkartorna fyller ut större delen av områden i Sverige där Häradskartan saknas.

− Stomkartor utgör ett historiskt källmaterial som visar läget och utbredningen av tidigare odlingsmark, det vill säga mark som brukats som åker eller slåttermark. Även om landskapet visas ganska översiktligt är ofta även våtmarker tydligt markerade. Stomkartbladen har tidigare enbart funnits som original hos Riksarkivet men nu blir de tillgängliga för alla som är intresserade, säger Göran Blom, handläggare på Naturvårdsverket.

Stomkartorna är i skalan 1:50 000 men grundar sig på äldre lantmäterikartor, storskiftes- och lagaskifteskartor i andra skalor. De äldsta kartunderlagen är från omkring år 1700, de yngsta från cirka 1900. Stomkartorna varierar i kvalitet och i hur tydligt markslagen åker och äng syns i kartorna.

− Avdelningen för Agrarhistoria vid Sveriges lantbruksuniversitet valde ut de kartblad som visar markanvändning. De utvalda kartbladen skannades in av Riksarkivet. Metria har sedan gjort en så kallad georeferering av de högupplösta kartfilerna så att dessa ska gå att ladda ned och öppna på rätt plats i rikets nät i ett GIS-program. På så sätt går de att jämföra med moderna kartor, berättar Åsa Thorsell, handläggare vid Riksantikvarieämbetet.

Kartorna har tidigare bara funnits i pappersform på Riksarkivet. Nu finns de alltså i digital form, nedladdningsbara i formaten jpeg eller tiff hos Naturvårdsverket.

(2023-05-25)