Utgrävning på 80 000 kvadratmeter vid Strängnäs

Under 2001 och 2002 pågår utgrävningar vid Lunda gård utanför Strängnäs. Bakom undersökningarna ligger Vägverkets projektering för att bygga ut sista etappen av E20 i Sörmland. Vid Lunda skall en stor trafikplats byggas och ett mycket stort område – omkring 80 000 kvadratmeter – kommer därför att undersökas. I år undersöks främst gravar från järnåldern och bebyggelselämningar från förhistorisk tid, medeltid samt historisk tid.

De två första åren ägnas huvudsakligen åt fältarbeten och 2003–2004 analyseras och bearbetas grävningsresultaten. En slutrapport beräknas vara klar hösten 2005. Arkeologerna i Lunda-projektet kommer från Riksantikvarieämbetet UV Mitt och Sörmlands museum.

Lunda ligger strax väster om Strängnäs stad, i kanten på Häradsbygden mellan Näsbyholms skogsmarker och Strängnäs stadsskog. I äldre tid fanns här en gård som i skriftliga källor fr.o.m. 1500-talets mitt benämnts som frälsekvarn, kronohemman och torp.

Men man bodde här långt tidigare, redan under äldre järnålder, omkring tiden för Kristi födelse. De sista byggnaderna från det historiska Lunda revs så sent som sommaren år 2000.

Området har också förundersökts vid två tillfällen (1998 och 2000). Då upptäcktes de mycket omfattande lämningar från både förhistorisk- och historisk tid; i princip från tiden för Kristi födelse fram till idag.

Fornlämningarna består av både bebyggelse och gravar samt resterna efter en kvarn. Gravarna fördelar sig på fyra lokaler och man räknar med att gräva ut ett drygt hundratal.

(2001-07-05)