Utredare för uppdragsarkeologi utsedd

Regeringen har tidigare beslutat att tillsätta en utredning med uppdrag att se över vissa frågor som rör arkeologiska undersökningar och utredningar av fasta fornlämningar. Lagmannen vid Länsrätten i Göteborg Ingvar Paulsson har i dag utsetts till särskild utredare.

I uppdraget ingår bl.a. att göra en sammanfattande analys av verksamheten och tillämpningen av bestämmelserna på området samt av frågor som rör uppdragsarkeologins resultatredovisning och kunskapsförmedling.

Utredningen ska också analysera förutsättningarna för den verksamhet som bedrivs av Riksantikvarieämbetets avdelning för arkeologiska undersökningar (UV) och lämna förslag om framtida organisation. Vidare ska övervägas om ett system med auktorisation av arkeologer bör införas.

I november 2002 krävde Riksdagens revisorer mer insyn och konkurrens i arkeologin. I en mycket kritisk rapport hävdades att ingen vet om kostnaderna för arkeologiska undersökningar är rimliga, att konkurrens saknas och att länsstyrelserna utser arkeologiska undersökare slentrianmässigt.

(2004-04-28)