Utredning om arkeologiska undersökningar

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning med uppdrag att se över vissa frågor som rör arkeologiska undersökningar och utredningar av fasta fornlämningar. I uppdraget ingår bland annat att göra en sammanfattande analys av verksamheten och tillämpningen av bestämmelserna på området samt av frågor som rör uppdragsarkeologins resultatredovisning och kunskapsförmedling.

Utredningen ska också analysera förutsättningarna för den verksamhet som bedrivs av Riksantikvarieämbetets avdelning för arkeologiska undersökningar (UV) och lämna förslag om framtida organisation. Vidare ska övervägas om ett system med auktorisation av arkeologer bör införas.

(2004-03-03)