Utredning om Forum för levande historia

Foto: Forum för levande historia

Regeringskansliet ger universitetslektor Ylva Wibaeus i uppdrag att biträda Kulturdepartementet med att utreda konsekvenserna för Forum för levande historia av inrättandet av Sveriges museum om Förintelsen.

Uppdraget innebär bland annat att utredaren ska föreslå vilka eventuella förändringar som kan behöva göras vad gäller Forum för levande historias uppgifter samt vilka eventuella ändringar i myndighetens instruktion och regleringsbrev som bör göras. Utredaren ska också belysa den roll som myndigheten har inom ramen för den nationella planen mot rasism och liknande former av fientlighet och hatbrott. Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2022.

Utgångspunkten för uppdraget är den analys som Statens historiska museer lämnade till Regeringskansliet i  juni 2021 om inrättandet av Förintelsemuseet inom Statens historiska museer. Utgångspunkt för uppdraget är även det beslut som regeringen avser att fatta om inrättandet.

Ylva Wibaeus är universitetslektor vid Stockholms universitet i ämnesdidaktik, inriktning historia. Hon har forskat om hur undervisning om Förintelsen bedrivs i skolan och undervisar blivande lärare i historiedidaktik, samt bland annat om frågor om antisemitism och rasism. Wibaeus har tidigare haft uppdrag som sakkunnig rörande Forum för levande historias samarbete med skolor och högskolor, och har haft uppdrag för International Holocaust Remembrance Alliance.

(2021-08-30)

Se även Statens historiska museer ska starta museet om Förintelsen (2021-03-18)