I en ny avhandling uppmärksammas Vänsterpartiets uppgörelse med sin historia. Studien visar hur Vänsterpartiet har fått kämpa för att hantera sitt historiska arv mot bakgrund av ett starkt yttre tryck.

Partiet har haft den egna partihistorien som ständig motståndare. Petter Bergners avhandling är den första heltäckande studie som belyser det moderna Vänsterpartiets tillblivelse och de infekterade konflikter som rasade inom Vänsterpartiet 2003-2006.

Partiets uppgörelseprocess har i huvudsak kretsat kring tre frågeställningar. Under perioden 1956-1977 stod frågan om partiets behov av självständighet i fokus. Efter 1977 kom frågan om VPK:s kontakter med de statsbärande kommunistpartierna att bli den dominerande frågeställningen. Från 1986 och framåt har uppgörelseprocessen handlat om att bredda partiet bortom den kommunistiska traditionen.

Ansträngningarna att rensa bort det som har uppfattats som oönskade kvarlevor från det förflutna har motiverats av grundläggande politiska behov. Petter Bergner ringar in fem mekanismer som har bromsat processen.

Partiet har prioriterat att värna partisammanhållningen och har därför valt att hellre kompromissa sig fram än att riskera att spränga partiet. Inom Vänsterpartiet och dess föregångare har det funnits en stark vilja att slå vakt om partiets särart som ett systemkritiskt parti och krav på förändring har ofta avfärdats som ett hot mot denna särart. Vidare har det för partiet varit viktigt att inte falla till föga för yttre tryck och en tendens att avfärda intern kritik som anpasslighet inför yttre tryck har funnits inom partiet.

Vänsterpartiet och dess föregångare har velat förbehålla sig rätten att själv definiera den egna ideologins innehåll. Därtill har en stark motvilja funnits mot att, i ett läge när inget annat parti har behövt konfrontera de mörka delarna av deras egen historia på motsvarande sätt, acceptera ett skuldbeläggande som har uppfattats som oproportionerligt och orättvist.

Enligt Petter Bergner ger dessa bromsande mekanismer en viktig förklaring till varför Vänsterpartiet så sent som 2004 kom att hemsökas av sitt kommunistiska förflutna.

Petter Bergner:
Med historien som motståndare. SKP/VPK/V och det kommunistiska arvet 1956-2006
Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet
Disputation: 31 maj 2013
Opponent: professor Jörgen Hermansson, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet