Vård av kulturarvet i vårbudgeten

I dag presenterades regeringens ekonomiska vårproposition som bland annat innebär ytterligare 100 miljoner kronor till Accessprojekt för bevarande av kulturarvet, 5 miljoner för en ombyggnad av Flygvapenmuseum i Linköping och pengar för att slutföra flytten av Riksantikvarieämbetet till Visby.

Access
Vår förståelse av omvärlden bygger på att kulturarvet bevaras för framtiden. Att på olika sätt trygga bevarandet av våra kollektiva minnen är en nyckelfråga för vår tid, anser regeringen, som därför har beräknat att tillföra Accessprojektet för sysselsättningsåtgärder inom kultursektorn, som annars skulle avslutats i år, 75 miljoner kronor för 2008 samt 25 miljoner kronor för 2009. Det innebär att de institutioner som nu med medel från Access arbetar med att bevara kulturskatter ges rimlig tid för att avsluta angelägna projekt.

– Bevarandet av kulturarvet har varit en nyckelfråga för allians-partierna. Det är viktigt att institutioner ges goda förutsättningar att avsluta angelägna projekt, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Flygvapenmuseum
Regeringen avsätter 5 miljoner kronor från och med nästa år för en ombyggnad av Flygvapenmuseum i Linköping. Det finns hos Statens försvarshistoriska museer – där Flygvapenmuseum ingår – långt gångna planer på en ombyggnad av museet, där den nedskjutna och bärgade DC 3:an är tänkt att bilda navet i ett nytt utställningskoncept med fokus på det kalla kriget. I och med en ombyggnad av museet kan det, från att från början ha varit ett museum för främst flygentusiaster, bli ett museum som vänder sig till en betydligt bredare målgrupp.

– Det är för mig viktigt att DC 3:an ska bevaras för framtida generationer och det är därför angeläget att den sedan länge önskade tillbyggnaden av Flygvapenmuseet i Linköping kan bli av, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

På Flygvapenmuseum gläds man efter att under flera år väntat på att få förverkliga planerna på att bygga ut museet för att skapa nya utställningar om Sverige under efterkrigstiden, med den bärgade DC 3:an som det centrala föremålet.

– Vi räknar med att utställningarna om Sverige under det kalla kriget och de helt unika föremål som ska ingå kommer att bli av mycket stort intresse, såväl nationellt som internationellt, säger Flygvapenmuseums chef Mikael Parr.

Riksantikvarieämbetet
Omlokaliseringen av Riksutställningars och delar av Riksantikvarieämbetets verksamheter från Stockholm till Gotland skall vara slutförd i december 2007 respektive 2008. Omlokaliseringen medför stora påfrestningar och betydande merkostnader för de båda myndigheterna, bland annat beroende på deras behov av för verksamheten specialanpassade lokaler och ökade kostnader för transporter.

För att upprätthålla en sund ekonomisk situation för Riksantikvarieämbetet och Riksutställningar, så att deras verksamheter långsiktigt kan fungera med bibehållen kvalitet, avser regeringen att under 2008 avsätta sammanlagt 30 miljoner kronor till myndigheterna för kostnader relaterade till omlokaliseringen till Gotland. Därutöver har regeringen tidigare i budgetpropositionen för 2006 aviserat att myndigheterna ska kompenseras för den engångspremie som en särskild pensionsersättning medför.

– Jag är mycket glad att vi kan meddela Riksutställningar och Riks-antikvarieämbetet att de kommer få ytterligare kompensation för kostnader som uppstått i samband med flytten till Gotland. Jag kommer även fortsättningsvis föra en nära dialog med myndigheterna och bevaka att de kan upprätthålla en sund ekonomisk situation, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

(2007-04-16)