Världens främste Birgittaforskare hedersdoktor

Tore Nyberg – världens främste Birgittaforskare – kommer att promoveras till hedersdoktor vid vårpromotionen vid Uppsala universitet. Promoveringen är ett undantag från traditionen vid universitetet och är ett sätt att högtidlighålla Birgittajubileet, teologisk historisk forskning och att uppmärksamma Tore Nybergs excellenta forskning.

Enligt vad rektor har beslutat sker promoveringar av hedersdoktorer endast vid vinterpromotionen. Men med anledning av Birgittajubileet som äger rum i år, har rektor efter framställning av dekanen och vicerektor medgivit att Teologiska fakulteten får promovera en hedersdoktor. Hedersdoktorn skall därför vara en framstående Birgittaforskare.

Den främste kännaren av Birgitta och birgittinsk spiritualitet är utan jämförelse Tore Nyberg. Han har under sin 40-åriga forskarbana ständigt gjort nya insatser på det kyrkohistoriska forskningsfältet. Framförallt har han riktat in sig på Birgitta och hennes klosterorden. Tore Nyberg disputerade i Lund 1965 med avhandlingen Birgittinische Klostergründungen des Mittelalters. Raden av arbeten med avstamp i det arbete som han disputerade på har efter detta blivit omfattande. Till Tore Nybergs 65-årsdag 1991 samlades ett antal av hans viktigaste uppsatser i Birgittinsk festgåva. Studier om Heliga Birgitta och Birgittinorden.

Tore Nyberg var från 1971 fram till sin emittering verksam vid den historiska institutionen vid Odense universitet (numera Syddansk universitet). Han har genom sin forskning, sin lärargärning och sin verksamhet som symposieorganisatör etablerat sig som en av de främsta nordiska experterna vad gäller den medeltida historien i stort och i synnerhet Birgitta och den birgittinska rörelsen. I alla dessa egenskaper har han samarbetat med Teologiska fakulteten i Uppsala.

(2003-03-20)