Ordet knyppling har under vår tid varit liktydigt med onyttigt och bortkastat kvinnligt arbete. Men under 1500- och 1600-talet var knypplade bårder och uddar av guld och silver på klädedräkt och andra textilier status och förbehållet samhällets allra översta skikt. Textilvetaren Lena Dahrén har gjort den första studien någonsin av detta konst- och kulturhistoriskt värdefulla och världsunika material.

Lena Dahrén har i sin avhandling beskrivit och analyserat de i Sverige bevarade metallknypplingarna av guld och silver tillverkade 1550-1640. Hon har studerat metallknypplingarnas teknik och även satt in knypplingen i ett historiskt, socialt och ekonomiskt sammanhang. Avhandlingen ger en bild av knypplingarnas tillverkning, förmedling, bruk och återbruk.

Hon presenterar knypplade bårder och uddar av guld och silver från nämnda tidsperiod. De är bevarade på liturgiska textilier, men många har ursprungligen kantat dyrbara dräkter burna av samhällets allra översta skikt.

– Knypplingarna av guld och silver var, tillsammans med exklusiva tyger av siden och sammet samt smycken av pärlor och ädla stenar, statusbetecknande på den tiden, säger Lena Dahrén.

Med sin forskning vill hon öka förståelsen för textiliers och knypplingars betydelse för att framhäva och markera social status. Hon belyser även förutsättningarna för det praktiska utövandet, med bevarade föremål, porträtt och dokument som källor. Att knypplade bårder av guld och silver inte har studerats tidigare beror sannolikt på det svåra källäget, menar Lena Dahrén.

– Det dyrbara materialet smältes ofta ner för att återvinna den dyrbara metallen. I Sverige finns dock ett förhållandevis stort material bevarat på liturgiska textilier, som möjliggjort fördjupade tekniska studier av de knypplade bårderna, säger hon.

– Det har i sin tur gjort det möjligt att föra ett resonemang om hantverkstraditioner och mönsterutveckling.

Lena Dahréns avhandling sammanför ett praktiskt och teoretiskt synsätt för studier av dräkt och textilier. Hennes praktiska erfarenhet av textilt arbete har varit en förutsättning för att kunna läsa och tolka de bevarade knypplade bårderna och uddarna – och sätta in dem i ett socialt ekonomiskt sammanhang.

Lena Dahrén:
Med kant av guld och silver. Studie av knypplade bårder och uddar av metall 1550–1640
Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
Disputation: 10 december 2010
Opponent: professor Johan Knutsson, Carl Malmsten Furniture Studies, Linköpings universitet