Vårt byggda kulturarv

Intresset för den äldre bebyggelsen och byggnadsvård har ökat de senaste decennierna. Örebro läns museum hoppas med Från bergslag till bondebygd 2000 att kunna bidra till att intresset fortsätter att öka in i det nya millenniet. Innehållet varierar från mer kåserande berättelser om byggandets vedermödor, till handfasta råd om hur god byggnadsvård skall bedrivas. Exempel ges också på hur historiska källmaterial kan användas för byggnadsforskning. Hur en främmande kultur kan påverka byggnadskulturen i ett område belyses också, ett dagsaktuellt ämne med tanke på den pågående omvandlingsprocessen i Europa.

Den äldre byggnadskulturen, fram till 1800-talet, får störst utrymme i boken. Bebyggelsen från 1900-talet behandlas också och det framhålls att även modernismens byggande har blivit till kulturhistoria väl värd att bevara.

Det viktigaste målet för kulturmiljövården är att bevara den befintliga bebyggelsen så väl som möjligt. Ibland handlar det dock också om att komplettera äldre miljö med ny bebyggelse och då ställds frågan huruvida tillägget skall få en traditionell utformning för att smälta in eller utformads som ett avtryck av vår tids byggande. I boken visas två exempel på det förstnämnda.

Från bergslag till bondebygd 2000
Årsbok för Örebro läns hembygdsförbund och Stiftelsen Örebro läns museum
200 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom 2000