Östgötaslätten präglad av sjöar och vattenleder är en främmande bild, men verklig ännu för ett halvt årtusende sedan. Där några av Sveriges bästa jordbruksmarker breder ut sig, fanns under vikingatid vattenvägar och hamnar, från vilka slättens innevånare kunde idka handel och utbyte med fjärran områden.

Under tidig medeltid, då det kristna kungariket Sverige skapas, hade några av de inflytelserika släkter som tävlade om makten sina gods här, i västra Östergötland. De arkeologiska lämningarna, liksom ortnamn och ägoförhållanden speglar ett ekonomiskt välstånd, men även social hierarki och maktkamp.

Som ett tvärsnitt genom landskapet går järnvägen mellan Mjölby och Motala, med förlängning norrut mot Hallsberg. Banan byggdes ursprungligen på 1870-talet, i en tid innan uppdragsarkeologiska undersökningar företogs. Under den senaste 10-årsperioden har Banverkets förberedelser för en dubbelspårig bana pågått. Arkeologiska undersökningar har skett som en integrerad del i arbetet, under projektnamnet Slättbygdsprojektet – västra Östergötland i ett långtidsperspektiv.
Inom projektet gavs möjlighet att studera landskapet ur ett brett kulturhistoriskt perspektiv. Forskare från olika discipliner kunde bidra med sina kunskaper, vilket avspeglas i boken Skuggor i ett landskap.

Anders Kaliff skriver om ”Skepnader i historiens gränsland – identitet, centralitet och externa influenser i västar Östergötland under järnåldern”, Jan Paul Strid om ”Försvunna sjöars land – om ortnamnen i västra slättbygden”, Johan Berg om ”Fornlämningar och jordägande – om framväxten av det medeltida sociala landskapet i ljuset av fornlämningarna från yngre järnåldern”, Cecilia Ljung om ”Västra slättbygden under övergången mellan vikingatid och medeltid – en diskussion utifrån runstenar och tidigkristna gravmonument”, Mats Anglert om ”Kristianisering, kyrkor och centralitet i Östergötland” och Rikard Hedvall om ”Kyrklig etablering och expansion i västra Östergötland”.

Anders Kaliff (red):
Skuggor i ett landskap. Västra Östergötlands slättbygd under järnålder och medeltid. Resultat av ett tvärvetenskapligt projekt
Riksantikvarieämbetet
Utkom 2009