120 miljoner mer till kulturen

I regeringens vårproposition ökar satsningen på kulturen med 120 miljoner kronor. Regeringen föreslår att marknadshyrorna för en rad kulturinstitutioner ersätts av kostnadsbaserade hyror. Det gäller Historiska museets, Nationalmuseums, Naturhistoriska riksmuseets, Operans, och Dramatens huvudbyggnader. För dessa institutioner minskar därmed hyrorna med sammanlagt 19,1 miljoner kronor.

Samtidigt får Statskontoret i uppdrag att ta fram underlag för en mer tillfredställande prisomräkning i samband med att hyresavtal omtecknas. I enlighet med förslag från en tjänstemannagrupp i regeringskansliet ges kulturinstitutionerna ökade möjligheter att påverka exempelvis drift och underhåll av sina fastigheter. Fastighetsverkets avkastningskrav på s.k. ändamålsfastigheter kommer att prövas i höst.

Kulturmiljövården föreslås tillföras ytterligare 40 miljoner kronor. Det avser stöd för vård av kulturellt värdefulla byggnader, fornminnen och kulturreservat. Övrig fördelning av tillskottet till kultursektorn redovisas i höstensbudgetproposition.

(2001-04-17)