1970-talets syn på jämlikhet banade väg för 1990-talets skolpolitik

Omslaget

De skolpolitiska reformer som genomfördes runt 1990 har kallats för ett systemskifte och beskrivits som en förflyttning högerut. Men var det verkligen en sådan skolpolitisk totalomvändning? En ny avhandling visar att 1990-talsidéerna om en ökad valfrihet för individen går att spåra redan i 1970-talets mer vänsterpräglade skolpolitik och den tidens idéer om jämlikhet.

Runt 1990 genomfördes ett antal reformer av det svenska skolväsendet. Dessa beskrivs ofta som ett uttryck för systemskifte och en förskjutning högerut inom svensk skolpolitik. Efter att tidigare ha strävat efter att uppnå en större jämlikhet kom utbildningssystemet efter 1990 att alltmer präglas av en strävan att utvidga individens valfrihet.

I sin avhandling i idé- och lärdomshistoria, med inriktning mot utbildningsvetenskap, har Tomas Wedin undersökt hur jämlikhetsidealet i svensk skolpolitik har förändrats under perioden 1946-2000. Han analyserar hur jämlikhet kan relateras till olika sätt att orientera sig gentemot det förflutna, nuet och framtiden och argumenterar för att den tidigare forskningen har underskattat de drag av kontinuitet som kan utskiljas mellan skolpolitiken under perioden 1946-1980 och reformerna runt 1990.

Inledningsvis sågs jämlikhetsidealet utifrån en framtidshorisont och vägen dit ansågs gå via det förflutna i form av den vunna lärdom och kultur som eleverna introducerades till.

Från och med 1970-talet blev nuet istället den framträdande tidshorisonten. Från att ha definierats som ett mål att sträva mot, kommer jämlikhet från 1970-talet att bli ett mål som ska prägla hela skolans verksamhet och uppnås omedelbart. När det kommer till läraruppdraget kommer detta till uttryck bland annat i uppmaningar till lärarna att fokusera på lärandets former snarare än förmedlandet av ett visst stoff.

Studien bygger på analyser av skolpolitiska dokument såsom SOU:er, propositioner och läroplaner. Tomas Wedin hoppas på att resultaten kan bidra till att komplicera vår förståelse för det så kallade politiska systemskiftet under 1990-talet.

Tomas Wedin:
The aporia of equality. A historico-political approach to Swedish educational politics 1946–2000
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitetD
Disputation: 7 december 2018