272 miljoner till kulturmiljövård

Seglingsbergs sluss i Strömsholms kanal. Foto: Bengt Oberger (Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0)

Seglingsbergs sluss i Strömsholms kanal. Foto: Bengt Oberger (Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0)

Riksantikvarieämbetet har fördelat 2019 års anslag för bidrag till kulturmiljövård. Totalt uppgår anslagen för 2019 till 272 miljoner kronor. 23 miljoner kronor reserveras för ändamål som Riksantikvarieämbetet fördelar senare, medan merparten, 249 miljoner kronor, fördelas via länsstyrelserna för att komma kulturmiljövård till del i hela landet. År 2019 får länsstyrelserna därmed 13 miljoner mer att fördela jämfört med 2018. Det beror bland annat på att det fleråriga programmet Digital Arkeologisk Process – DAP går i mål och medel frigörs som nu kan riktas till länen direkt.

– Det är glädjande att vi för andra året i rad fått möjlighet att ge en ekonomisk förstärkning till kulturmiljövården i landet. Behoven är stora och efterfrågan på medel är mycket hög, inte minst i lands- och glesbygd. Målet är att bättre kunna bevara en mångfald av kulturmiljöer i hela landet. Samtidigt ser vi att bidraget även har positiva effekter för regional utveckling, sysselsättning och tillväxt, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Bidraget får lämnas till vård, information och tillgängliggörande av värdefulla kulturmiljöer samt framtagande av kunskapsunderlag. För detaljer kring planerade åtgärder i länen, kontakta respektive länsstyrelse.

De pengar som inte fördelas till länsstyrelserna (cirka 23 miljoner kronor) reserveras bland annat för förvaltningen av världsarvet Laponia (två miljoner kronor) konservering av fornfynd (två miljoner kronor), fyndinlösen (en miljon kronor) och intrångsersättning för kulturreservat och byggnadsminnesförklaringar (två miljoner kronor). Åtta miljoner kronor fördelas till kulturarvsarbete senare i år och 5,5 miljoner kronor till ökade kostnader i samband med arkeologiska undersökningar.

Några satsningar 2019:

  • Totalt reserveras tio miljoner kronor för arkeologiska undersökningar vid bostadsbyggande. Därav 8,5 miljoner kronor för att undersöka de medeltida kulturlagren i kvarteret St Mikael i Lund. 394 000 kronor ska användas för undersökningar av kvarteret Mjölnaren i Norrköping.
  • Särskilda medel för extraordinära insatser fördelas till länsstyrelsen i Västmanland för åtgärder i Strömsholms kanal.
  • En något högre summa än normalt reserveras för inlösen och hittelönsärenden. Beloppet höjs från 700 000 till en miljon kronor.

Riksantikvarieämbetet har till uppgift att varje år fördela anslaget för kulturmiljövård till länsstyrelserna. Det är riksdagen som beslutar storleken på anslaget. Kulturmiljövårdsanslaget används främst till vård av och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, landskap och fornlämningar. Av anslaget fördelas senare i år åtta miljoner till kulturarvsarbete.

(2019-02-08)