Det har hävdats att den svenska adeln snabbt förlorade sin framträdande position när ståndssamhället avskaffades under 1800-talet. Göran Norrby menar i sin avhandling att adeln lyckades anpassa sig till de nya förutsättningarna och behöll sin position till första världskriget.

Göran Norrbys undersökning visar att adeln anpassade sig när samhällets maktbaser förändrades. Adelns sociala reproduktions-strategier måste därmed anses ha varit lyckade. Avhandlingen visar att särskilt den svenska högadeln ägde ekonomiskt, symboliskt och socialt kapital i avsevärd omfattning, och det fanns en marknad för att med goda villkor växla in eller omplacera detta adliga kapital. Detta möjliggjorde en framgångsrik omställning till nya samhällsgrupperingar och till nya, expansiva yrkeskategorier.

Adelsmän gifte in sig i den borgerliga överklassen, skaffade sig snabbt de formella examensbevis som ökande utbildningskrav nödvändiggjorde, och ständigt allt fler av dem tog steget över till den växande privata näringslivssektorn. Adelsfamiljers känsla av social identitet påverkades och förändrades visserligen, men adeln bibehöll ändå en känsla av skillnad och överordning under hela 1800-talet.

Göran Norrby:
Adel i förvandling. Adliga strategier och identiteter i 1800-talets borgerliga samhälle
Historiska institutionen, Uppsala universitet
Disputationen: 20 maj 2005
Opponent: docent Torbjörn Nilsson, Samtidshistoriska Institutet, Södertörns högskola