Antalet anställda på museer fortsätter att minska

År 2019 nådde det totala antalet avlönade årsarbetskrafter på svenska museer den lägsta nivån sedan mätningarna infördes 2003, det visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys. Däremot ökade antalet museibesök med 9 procent till cirka 19 miljoner besök.

– Antalet sysselsatta räknat i årsarbetskrafter minskade 2019 jämfört med 2018, säger Moa Olin, statistiker vid Myndigheten för kulturanalys.

Totalt minskade antalet årsarbetskrafter med 1 procent. Antalet minskade för samtliga museikategorier förutom för centrala och kommunala museer. Störst var minskningen bland regionala museer där den minskade med fem procent jämfört med 2018.

– Att antalet anställda sjunker är en oroande trend som nu förstärkts i spåren av pandemin. Sektorn dräneras på kompetens och museernas långsiktiga uppdrag som samhällets minne hotas, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare i intresseorganisationen Sveriges Museer.

Av rapporten Museer 2019 från Myndigheten för kulturanalys framgår även att:

• År 2019 gjordes cirka 19 miljoner besök på centrala, övriga statliga, regionala och kommunala museer med mer än en årsarbetskraft. Det är en ökning av besök inom dessa museikategorier jämfört med 2018. En fjärdedel av alla besök gjordes av barn och unga. Ytterligare 1,2 miljoner besök gjordes vid museer med mindre än en årsarbetskraft och botaniska trädgårdar.

• En fjärdedel av museerna anger att den huvudsakliga inriktningen är arbetslivsmuseum. Bland museer med offentlig huvudman är historia och arkeologi den vanligaste inriktningen följt av konst.

• De samlade intäkterna för museer med mer än en årsarbetskraft uppgick 2019 till 5,98 miljarder kronor och kostnaderna till 6,03 miljarder kronor. Centrala museer hade både de högsta intäkterna och de högsta kostnaderna, följt av regionala museer. Sedan 2003 har dock skillnaden kontinuerligt ökat mellan centrala museer och övriga museikategorier.

Rapporten är en sammanställning av uppgifter om de svenska museernas verksamhet, ekonomi, personal samt besök och är en del av Sveriges offentliga statistik. Tidsserierna omfattar data för 2003–2019. Uppgifterna samlas in med hjälp av enkäter och i 2019 års undersökning har 300 av 416 museer med minst en årsarbetskraft svarat på enkäten, en svarsfrekvens på 72 procent.

Rapporten Museer 2019 finns på Myndigheten för kulturanalys hemsida.

(2020-09-19)