Antalet museibesök minskar

Allt färre besöker landets museer visar ny statistik från Kulturrådet. Enligt rapporten Museer och konsthallar 2008 har antalet besök minskat med 9 procent under de senaste två åren. Även personalresurserna har minskat och det är framför allt regionala och kommunala museer som har dragit ner.

Antalet besök vid museer och konsthallar var 2008 närmare 18 miljoner, men under de senaste två åren har antalet besök alltså minskat med 9 procent. Det är främst en nedgång för centrala museer som har bidragit till museernas nedgång totalt sett. Antalet besök på ”övriga statliga museer” har dock ökat. I genomsnitt hade museerna och konsthallarna 310 besök per dag under 2008. Skansen hade högst besöksantal, näst flest besök hade Vasamuseet och det tredje största besöksantalet hade Dunkers kulturhus i Helsingborg.

Även antalet besök från förskolor och skolor har minskat. Under 2008 stod de för totalt 1,4 miljoner besök på museer och konsthallar. Antalet besök från denna grupp har under de senaste tre åren gått ned med 19 procent. Störst är nedgången vid kommunala museer där antalet besök minskat med nära 50 procent.

Under 2008 utfördes 4 640 årsverken vid museer och konsthallar. De senaste två åren har antalet årsverken vid museer minskat med 11 procent. Denna minskning kan hänga samman med avvecklingen av det så kallade Accessprojektet. Inom ramen för Accessprojektet har institutioner inom hela kulturområdet fått statligt stöd för att anställa personal för att bevara, vårda och tillgängliggöra samlingar under perioden 2005-2009.

Statistikrapporten Museer och konsthallar 2008 bygger på svar från 214 institutioner, vilket motsvarar 85 procent av de totalt 251 som tillfrågades.

(2009-10-15)